Home Cầu nguyện

Cầu nguyện

Cầu nguyện là điều quan trọng hàng đầu để kết hiệp mối giây với Thiên Chúa, lãnh nhận ân sủng Thánh Ý của Thiên Chúa. Cầu nguyện cũng cần phải đúng để hiểu được mình đang làm đẹp lòng Chúa hay không?

Chúa Giê-su đã dạy con người cầu nguyện nhiều lần trong Kinh Thánh, và cùng với Đức Mẹ Maria mặc khải dạy Hội Thánh cách cầu nguyện cho đúng với Thánh Ý của Thiên Chúa.

Phần này gồm các Kinh Cầu Nguyện qua mặc khải trong Kinh Thánh và qua các thị nhân, bao gồm chỉnh sửa một số Kinh chưa đúng và chưa rõ nghĩa do Chúa Giê-su và Đức Mẹ dạy qua ngôn sứ.