KINH THÁNH – SÁCH KHẢI HUYỀN – Lm. Nguyễn Thế Thuấn

621
Kinh-thanh-cha-thuan
Kinh-thanh-cha-thuan

SÁCH KHẢI HUYỀN – tái bản 2017 từ bản 1976
(Phiên dịch: Lm. Nguyễn Thế Thuấn)

Chương 1
Lời tựa
1 Mặc khải của Đức Giê-su Ki-tô, mặc khải mà Thiên Chúa đã ban cho Người, để Người tỏ cho các tôi tớ Người biết những việc sắp phải xảy đến. Người đã sai
thiên thần của Người đến báo cho ông Gio-an là tôi tớ
của Người biết mặc khải đó.2 Ông Gio-an đã làm chứng
về lời của Thiên Chúa và về lời chứng của Đức Giê-su
Ki-tô, về những gì ông đã thấy.3 Phúc thay người đọc,
phúc thay những ai nghe những sấm ngôn đó và tuân
giữ các điều chép trong đó, vì thời giờ đã gần đến!

I. THƯ GỬI CÁC HỘI THÁNH A-XI-A
Lời mở đầu
4 Tôi là Gio-an kính gửi bảy Hội Thánh A-xi-a. Xin Đấng
hiện có, đã có và đang đến, xin bảy thần khí hiện diện
trước ngai của Người,5 xin Đức Giê-su Ki-tô là vị Chứng
Nhân trung thành, là Trưởng Tử trong số những người
từ cõi chết chỗi dậy, là Thủ Lãnh mọi vương đế trần
gian, ban cho anh em ân sủng và bình an. Người đã yêu
mến chúng ta và lấy máu mình rửa sạch tội lỗi chúng
ta,6 làm cho chúng ta trở thành vương quốc và hàng tư
tế để phụng sự Thiên Chúa là Cha của Người: kính dâng
Người vinh quang và uy quyền đến muôn thuở muôn
đời. A-men!7 Kìa, Người ngự đến giữa đám mây. Ai nấy
sẽ thấy Người, cả những kẻ đã đâm Người. Mọi dân trên
mặt đất sẽ đấm ngực than khóc khi thấy Người. Đúng
thế! A-men!

8 Đức Chúa là Thiên Chúa phán: “Ta là An-pha và Ômê-ga, là Đấng hiện có, đã có và đang đến, là Đấng
Toàn Năng.”
Thị kiến mở đầu
9 Tôi là Gio-an, một người anh em của anh em, tôi cùng
chia sẻ nỗi gian truân, cùng hưởng vương quốc và cùng
kiên trì chịu đựng với anh em trong Đức Giê-su. Lúc ấy,
tôi đang ở đảo gọi là Pát-mô, vì đã rao giảng Lời Thiên
Chúa và lời chứng của Đức Giê-su.10 Tôi đã xuất thần
vào ngày của Chúa và nghe đằng sau tôi có một tiếng
lớn như thể tiếng kèn11 nói rằng: “Điều ngươi thấy, hãy
ghi vào sách và gửi cho bảy Hội Thánh: Ê-phê-xô, Ximiếc-na, Péc-ga-mô, Thy-a-ti-ra, Xác-đê, Phi-la-đenphi-a và Lao-đi-ki-a.”12 Tôi quay lại để xem tiếng ai nói
với tôi. Khi quay lại, tôi thấy bảy cây đèn vàng.13 Ở giữa
các cây đèn, có ai giống như Con Người mình mặc áo
chùng và ngang ngực có thắt đai bằng vàng.14 Đầu
Người tóc trắng như len trắng, như tuyết; mắt Người
như ngọn lửa hồng;15 chân Người giống như đồng đỏ
được tôi luyện trong lò; và tiếng Người như tiếng nước
lũ.16 Tay hữu Người cầm bảy ngôi sao và từ miệng
Người phóng ra một thanh gươm hai lưỡi sắc bén. Mặt
Người toả sáng như mặt trời chói lọi.
17 Lúc thấy Người, tôi ngã vật xuống dưới chân Người,
như chết vậy. Người đặt tay hữu lên tôi và nói: “Đừng

sợ! Ta là Đầu và là Cuối.18 Ta là Đấng Hằng Sống, Ta đã
chết, và nay Ta sống đến muôn thuở muôn đời; Ta giữ
chìa khoá của Tử thần và Âm phủ.19 Vậy ngươi hãy viết
những gì đã thấy, những gì đang diễn ra và những gì sẽ
xảy ra sau này.20 Đây là ý nghĩa mầu nhiệm của bảy
ngôi sao ngươi đã thấy trên tay hữu Ta, và của bảy cây
đèn vàng: bảy ngôi sao là các thiên thần của bảy Hội
Thánh, và bảy cây đèn là bảy Hội Thánh.

Chương 2
I. Ê-phê-xô
1 Hãy viết cho thiên thần của Hội Thánh Ê-phê-xô: Đây
là lời của Đấng cầm trong tay hữu bảy vì sao, Đấng đi
giữa bảy cây đèn vàng:2 Ta biết các việc ngươi làm, nỗi
vất vả và lòng kiên nhẫn của ngươi; Ta biết ngươi
không thể chịu đựng kẻ ác. Ngươi đã thử thách những
kẻ xưng mình là tông đồ, mà thực ra không phải, và
ngươi đã thấy rằng chúng là những kẻ nói dối.3 Ngươi
có lòng kiên nhẫn và đã chịu khổ vì danh Ta mà không
mệt mỏi.4 Nhưng Ta trách ngươi điều này: ngươi đã để
mất tình yêu thuở ban đầu.5 Vậy hãy nhớ lại xem ngươi
đã từ đâu rơi xuống, hãy hối cải và làm những việc
ngươi đã làm thuở ban đầu. Bằng không, Ta đến với
ngươi, và Ta sẽ đem cây đèn của ngươi ra khỏi chỗ của
nó, nếu ngươi không hối cải.6 Nhưng ngươi được điều
này: ngươi ghét các việc của bè Ni-cô-la, như chính Ta
cũng ghét.7 Ai có tai, thì hãy nghe điều Thần Khí nói với
các Hội Thánh: Ai thắng, Ta sẽ cho ăn quả cây sự sống
trồng nơi ngự uyển của Thiên Chúa.

II. Xi-miếc-na
8 Hãy viết cho thiên thần của Hội Thánh Xi-miếc-na:
Đây là lời của Đấng là Đầu và là Cuối, Đấng đã chết và
đã sống lại:9 Ta biết nỗi gian truân, và cảnh nghèo khó
của ngươi – nhưng thực ra ngươi giàu có – cũng như Ta
biết lời vu khống của những kẻ xưng mình là Do-thái,
mà thực ra không phải: chúng chỉ là thành viên thuộc
hội đường của Xa-tan.10 Đừng sợ các nỗi đau khổ ngươi

sắp phải chịu: này ma quỷ sắp tống một số người trong
các ngươi vào ngục để thử thách các ngươi; các ngươi
sẽ phải lâm cảnh gian truân trong vòng mười ngày. Hãy
trung thành cho đến chết, và Ta sẽ ban cho ngươi triều
thiên sự sống.11 Ai có tai, thì hãy nghe điều Thần Khí
nói với các Hội Thánh: Ai thắng sẽ không hề bị cái chết
thứ hai làm hại.

III. Péc-ga-mô
12 Hãy viết cho thiên thần của Hội Thánh Péc-ga-mô :
Đây là lời của Đấng mang thanh gươm hai lưỡi sắc
bén:13 Ta biết ngươi ở đâu: ở nơi đặt ngai của Xa-tan.
Nhưng ngươi gắn bó với danh Ta và không chối bỏ lòng
tin vào Ta, ngay cả trong thời An-ti-pa. Ông này là
chứng nhân trung thành của Ta, ông đã bị giết trong
thành của các ngươi, nơi Xa-tan ở.14 Nhưng Ta có ít
điều trách ngươi: ở đó ngươi có những kẻ nắm giữ đạo
lý của Bi-lơ-am. Ông này đã dạy Ba-lác gây cớ vấp ngã
cho con cái Ít-ra-en, khiến chúng ăn đồ cúng và làm
chuyện gian dâm.15 Cả ngươi nữa, ngươi cũng có những
kẻ nắm giữ đạo lý bè Ni-cô-la.16 Vậy hãy hối cải; bằng
không, Ta đến với ngươi ngay tức khắc và sẽ dùng lưỡi
gươm từ miệng Ta mà giao chiến với chúng.17 Ai có tai,
thì hãy nghe điều Thần Khí nói với các Hội Thánh: Ai
thắng, Ta sẽ ban cho man-na đã được giấu kỹ; Ta cũng
sẽ ban cho nó một viên sỏi trắng, trên sỏi đó có khắc
một tên mới; chẳng ai biết được tên ấy, ngoài kẻ lãnh
nhận.

IV. Thy-a-ti-ra
18 Hãy viết cho thiên thần của Hội Thánh Thy-a-ti-ra:
Đây là lời của Con Thiên Chúa, Đấng có mắt như ngọn
lửa hồng và chân giống như đồng đỏ:19 Ta biết các việc
ngươi làm, biết đức ái, đức tin, công việc phục vụ và
lòng kiên nhẫn của ngươi; Ta cũng biết rằng những việc
của ngươi bây giờ thì nhiều hơn trước kia.20 Nhưng Ta
trách ngươi điều này: ngươi dung túng I-de-ven, người
đàn bà xưng mình là nữ ngôn sứ; nó mê hoặc các tôi tớ
của Ta, dạy chúng làm chuyện gian dâm và ăn đồ

cúng.21 Ta đã cho nó có thời giờ hối cải, nhưng nó
không muốn hối cải mà từ bỏ thói gian dâm.22 Này đây,
Ta bắt nó phải liệt giường, và làm cho những kẻ ngoại
tình với nó phải lâm cảnh gian truân khốn khổ, nếu
chúng không hối cải mà từ bỏ những việc chúng làm.23
Ta sẽ giết chết con cái của nó. Tất cả các Hội Thánh sẽ
biết rằng Ta là Đấng dò thấu lòng dạ, và Ta sẽ tuỳ theo
việc các ngươi làm mà thưởng phạt mỗi người.24 Còn
các ngươi, những người khác ở Thy-a-ti-ra, những kẻ
không theo đạo lý ấy, không biết đến cái mà chúng gọi
là “các bí mật thâm sâu của Xa-tan”, thì Ta bảo các
ngươi: Ta không bắt các ngươi phải mang gánh nặng
nào khác.25 Nhưng cái gì các ngươi đang có, hãy nắm
chắc cho tới khi Ta đến.26 Ai thắng và giữ cho đến cùng
các việc Ta truyền, Ta sẽ ban cho người ấy quyền cai trị
các dân:27 Người ấy sẽ dùng trượng sắt mà chăn dắt
chúng, sẽ nghiền nát chúng như đồ sành đồ gốm.28 Đó
là quyền mà chính Ta đã được Cha Ta trao cho. Ta sẽ
ban Sao Mai cho người ấy.29 Ai có tai, thì hãy nghe điều
Thần Khí nói với các Hội Thánh.

Chương 3
V. Xác-đê
1 Hãy viết cho thiên thần của Hội Thánh Xác-đê. Đây là
lời của Đấng có bảy Thần Khí Thiên Chúa và bảy ngôi
sao: Ta biết các việc ngươi làm, biết ngươi được tiếng là
đang sống, mà thực ra đã chết.2 Hãy tỉnh thức! Hãy
củng cố chút sức còn lại đang suy tàn, vì Ta nhận thấy
các việc của ngươi không được hoàn hảo trước mặt
Thiên Chúa của Ta.3 Vậy hãy nhớ lại: ngươi đã lãnh
nhận và nghe Lời Chúa thế nào; hãy tuân giữ và hối
cải! Vậy nếu ngươi không tỉnh thức, thì Ta sẽ đến như
kẻ trộm, ngươi chẳng biết giờ nào Ta sẽ đến bắt chợt
ngươi.4 Nhưng tại Xác-đê, ngươi có một ít người đã
không làm nhơ bẩn áo mình; họ sẽ mặc áo trắng cùng
đi với Ta, vì họ xứng đáng.5 Như thế, ai thắng sẽ được
MUÏC LUÏC
mặc áo trắng; Ta sẽ không xoá tên người ấy khỏi Sổ
Trường Sinh; Ta sẽ nhận người ấy trước mặt Cha Ta và
trước mặt các thiên thần của Người.6 Ai có tai, thì hãy
nghe điều Thần Khí nói với các Hội Thánh.
VI. Phi-la-đen-phi-a
7 Hãy viết cho thiên thần của Hội Thánh Phi-la-đen-phia: Đây là lời của Đấng Thánh, Đấng Chân Thật, Đấng
giữ chìa khoá vua Đa-vít, Người mở ra thì không ai
đóng lại được, Người đóng lại thì không ai mở ra được.8
Ta biết các việc ngươi làm: này Ta để một cửa mở trước
mặt ngươi, không ai có thể đóng lại được, bởi vì tuy
ngươi ít thế lực, ngươi cũng đã giữ lời Ta và đã không
chối bỏ danh Ta.9 Này Ta sẽ ban cho ngươi một số
người thuộc hội đường của Xa-tan, những kẻ xưng mình
là Do-thái, mà thực ra không phải, vì chúng nói dối.
Này Ta sẽ bắt chúng đến phủ phục dưới chân ngươi và
nhận biết rằng Ta đã yêu mến ngươi.10 Vì ngươi đã giữ
lời Ta dạy phải kiên nhẫn chịu đựng, nên Ta cũng giữ
gìn ngươi cho khỏi giờ thử thách sắp xảy đến trên toàn
cõi địa cầu, để thử thách những người sống trên mặt
đất.11 Chẳng bao lâu nữa Ta sẽ đến; cái gì ngươi đang
có, hãy nắm chắc, đừng để ai lấy mất triều thiên dành
cho ngươi.12 Ai thắng, Ta sẽ cho làm cột trụ trong Đền
Thờ Thiên Chúa của Ta, người ấy sẽ không hề ra khỏi
đó nữa. Ta sẽ ghi trên người ấy danh thánh Thiên Chúa
của Ta, và tên thành đô Thiên Chúa của Ta, là Giê-rusa-lem mới từ trời, từ nơi Thiên Chúa của Ta mà xuống.
Ta cũng sẽ ghi trên người ấy tên mới của Ta.13 Ai có tai,
thì hãy nghe điều Thần Khí nói với các Hội Thánh.
VII. Lao-đi-ki-a
14 Hãy viết cho thiên thần của Hội Thánh Lao-đi-ki-a:
Đây là lời của Đấng A-men, là Chứng Nhân trung thành
và chân thật, là Khởi Nguyên của mọi loài Thiên Chúa
tạo dựng.15 Ta biết các việc ngươi làm: ngươi chẳng
lạnh mà cũng chẳng nóng. Phải chi ngươi lạnh hẳn hay
nóng hẳn đi!16 Nhưng vì ngươi hâm hẩm chẳng nóng
chẳng lạnh, nên Ta sắp mửa ngươi ra khỏi miệng Ta.17
MUÏC LUÏC
Ngươi nói: “Tôi giàu có, tôi đã làm giàu, tôi chẳng thiếu
thốn chi”; nhưng ngươi không biết rằng ngươi là kẻ
khốn nạn, đáng thương, nghèo khổ, đui mù và trần
truồng.18 Vì thế, Ta khuyên ngươi đến với Ta mà mua
vàng đã thử lửa để làm giàu, mua áo trắng để mặc
khiến ngươi khỏi xấu hổ vì để lộ thân thể trần truồng,
mua thuốc để xức mắt cho ngươi nhìn thấy được.19
Phần Ta, mọi kẻ Ta yêu mến, thì Ta răn bảo dạy dỗ.
Vậy hãy nhiệt thành và hối cải ăn năn!20 Này đây Ta
đứng trước cửa và gõ. Ai nghe tiếng Ta và mở cửa, thì
Ta sẽ vào nhà người ấy, sẽ dùng bữa với người ấy, và
người ấy sẽ dùng bữa với Ta.21 Ai thắng, Ta sẽ cho ngự
bên Ta trên ngai của Ta, cũng như Ta đã thắng và ngự
bên Cha Ta trên ngai của Người.22 Ai có tai, thì hãy
nghe điều Thần Khí nói với các Hội Thánh.”
Chương 4
II. CÁC THỊ KIẾN
1. CHUẨN BỊ “NGÀY LỚN LAO” CỦA THIÊN CHÚA
Thiên Chúa trao vận mệnh thế giới cho Con Chiên
1 Sau đó, tôi được một thị kiến. Kìa một cái cửa mở ra ở
trên trời, và tiếng mà trước đây tôi nghe nói với tôi như
thể tiếng kèn, bảo tôi rằng: “Lên đây, Ta sẽ chỉ cho
ngươi thấy những điều phải xảy ra sau đó.”2 Lập tức tôi
xuất thần. Kìa một cái ngai đặt ở trên trời và có một
Đấng ngự trên ngai.3 Đấng ngự đó trông giống như
ngọc thạch và xích não. Chung quanh ngai có cầu vồng
trông giống như bích ngọc.4 Chung quanh ngai có hai
mươi bốn ngai khác, và trên những ngai đó có hai mươi
bốn vị Kỳ Mục; các vị đang ngồi, mình mặc áo trắng,
đầu đội triều thiên vàng.5 Từ ngai phát ra ánh chớp,
tiếng sấm tiếng sét. Bảy ngọn đuốc, tức là bảy thần khí
của Thiên Chúa cháy sáng trước ngai.6 Trước ngai có cái
gì như biển trong vắt tựa pha lê. Ở giữa ngai và chung
quanh ngai có bốn Con Vật, đằng trước và đằng sau
đầy những mắt.7 Con Vật thứ nhất giống như sư tử,
Con Vật thứ hai giống như bò tơ, Con Vật thứ ba có mặt
MUÏC LUÏC
như mặt người, Con Vật thứ bốn giống như đại bàng
đang bay.8 Bốn Con Vật ấy, mỗi con có sáu cánh, chung
quanh và bên trong đầy những mắt. Ngày đêm chúng
không ngừng hô lên rằng:
Thánh! Thánh! Chí Thánh!
Đức Chúa, Thiên Chúa toàn năng,
Đấng đã có, hiện có và đang đến!
9 Mỗi khi những Con Vật ấy kính dâng vinh quang, danh
dự và lời tạ ơn lên Đấng ngự trên ngai, Đấng hằng sống
đến muôn thuở muôn đời,10 thì hai mươi bốn vị Kỳ Mục
phủ phục xuống trước mặt Đấng ngự trên ngai mà thờ
lạy Người, Đấng hằng sống đến muôn thuở muôn đời,
rồi đặt triều thiên của mình xuống trước ngai mà nói:
11 “Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con,
Ngài xứng đáng lãnh nhận
vinh quang, danh dự và uy quyền,
vì Ngài đã dựng nên muôn vật,
và do ý Ngài muốn,
mọi loài liền có và được dựng nên.”
Chương 5
1 Tôi thấy trong tay hữu Đấng ngự trên ngai một cuốn
sách viết cả trong lẫn ngoài, niêm bảy ấn.2 Rồi tôi thấy
một thiên thần dũng mãnh lớn tiếng công bố: “Ai xứng
đáng mở cuốn sách và tháo ấn niêm phong? “3 Nhưng
không ai ở trên trời, dưới đất hay trong lòng đất, có thể
mở cuốn sách và nhìn vào đó.4 Tôi khóc nức nở, vì
không ai được coi là xứng đáng mở cuốn sách và nhìn
vào đó.5 Một trong các vị Kỳ Mục bảo tôi: “Đừng khóc
nữa! Này đây, Sư Tử xuất thân từ chi tộc Giu-đa, Chồi
Non của Đa-vít đã chiến thắng, Người sẽ mở cuốn sách
và bảy ấn niêm phong.”
6 Bấy giờ tôi thấy đứng ở giữa ngai và bốn Con Vật,
giữa các vị Kỳ Mục, một Con Chiên, trông như thể đã bị
MUÏC LUÏC
giết; Chiên đó có bảy sừng và bảy mắt, tức là bảy thần
khí của Thiên Chúa đã được sai đi khắp mặt đất.7 Con
Chiên đến lãnh cuốn sách từ tay hữu Đấng ngự trên
ngai.8 Khi Con Chiên đã lãnh cuốn sách, thì bốn Con Vật
và hai mươi bốn vị Kỳ Mục phủ phục xuống trước mặt
Con Chiên, mỗi vị tay cầm đàn, tay nâng chén vàng
đầy hương thơm, tức là những lời cầu nguyện của dân
thánh.9 Các vị hát một bài ca mới rằng:
“Ngài xứng đáng lãnh nhận cuốn sách
và mở ấn niêm phong, vì Ngài đã bị giết
và đã lấy máu đào chuộc về cho Thiên Chúa
muôn người thuộc mọi chi tộc và ngôn ngữ,
thuộc mọi nước, mọi dân.
10 Ngài cũng làm cho họ
thành một vương quốc, thành những tư tế,
để phụng thờ Thiên Chúa chúng ta,
và họ sẽ làm chủ mặt đất này.”
11 Tôi thấy, và tôi nghe tiếng muôn vàn thiên thần ở
chung quanh ngai, các Con Vật và các Kỳ Mục. Số các
thiên thần có tới ức ức triệu triệu.12 Các vị lớn tiếng hô:
“Con Chiên đã bị giết nay xứng đáng lãnh nhận
phú quý và uy quyền, khôn ngoan cùng sức mạnh,
danh dự với vinh quang, và muôn lời cung chúc.”
13 Tôi lại nghe mọi loài thụ tạo trên trời, dưới đất, trong
lòng đất, ngoài biển khơi và vạn vật ở các nơi đó, tất cả
đều tung hô:
“Xin kính dâng Đấng ngự trên ngai và Con Chiên
lời chúc tụng cùng danh dự, vinh quang và quyền năng
đến muôn thuở muôn đời! ”
14 Bốn Con Vật thưa: “A-men.” Và các Kỳ Mục phủ phục
xuống thờ lạy.

Chương 6
Con Chiên mở ấn
1 Tôi lại thấy: khi Con Chiên mở ấn thứ nhất trong bảy
ấn, thì tôi nghe một trong bốn Con Vật hô lên, tiếng
vang như sấm: “Hãy đến! “2 Tôi thấy: kìa một con ngựa
trắng, và người cỡi ngựa mang cung. Người ấy được
tặng một triều thiên và ra đi như người thắng trận, để
chiến thắng.
3 Khi Con Chiên mở ấn thứ hai, thì tôi nghe Con Vật thứ
hai hô: “Hãy đến! “4 Một con ngựa khác đi ra, đỏ như
lửa, người cỡi ngựa nhận được quyền cất hoà bình khỏi
mặt đất, để cho người ta giết nhau; người ấy được ban
một thanh gươm lớn.
5 Khi Con Chiên mở ấn thứ ba, thì tôi nghe Con Vật thứ
ba hô: “Hãy đến! ” Tôi thấy: kìa một con ngựa ô, và
người cỡi ngựa cầm cân trong tay.6 Tôi lại nghe như có
tiếng nói từ giữa bốn Con Vật vang lên: “Một cân lúa
mì, một quan tiền! Ba cân lúa mạch, một quan tiền!
Còn dầu và rượu, thì chớ đụng đến! ”
7 Khi Con Chiên mở ấn thứ bốn, thì tôi nghe tiếng Con
Vật thứ bốn hô: “Hãy đến! “8 Tôi thấy: kìa một con
ngựa xanh nhạt, và người cỡi ngựa mang tên là Tử
thần, có Âm phủ theo sau.
Chúng nhận được quyền hành trên một phần tư mặt
đất, để giết bằng gươm giáo, đói kém, ôn dịch và thú
dữ sống trên đất.
9 Khi Con Chiên mở ấn thứ năm, thì tôi thấy dưới bàn
thờ, linh hồn của những người đã bị giết vì đã rao giảng
Lời Thiên Chúa và đã làm chứng.10 Họ lớn tiếng kêu:
“Lạy Chúa chí thánh và chân thật, cho đến bao giờ Ngài
còn trì hoãn, không xét xử và không bắt những người
sống trên mặt đất phải đền nợ máu chúng con? “11 Bấy

giờ mỗi người trong số họ được lãnh một áo trắng; và
có lời phán bảo họ cứ nghỉ yên một thời gian ngắn nữa,
chờ cho đủ số những người cũng là tôi tớ Thiên Chúa và
là anh em của họ, sắp bị giết như họ.
12 Tôi thấy: khi Con Chiên mở ấn thứ sáu, có động đất
mạnh. Mặt trời tối đen như vải thợ dệt bằng lông, mặt
trăng hoàn toàn ra như máu.13 Sao trên trời sa xuống
đất, tựa những trái vả xanh rụng xuống từ cây vả bị gió
lớn lay mạnh.14 Trời bị cuốn đi như một cuốn sách cuộn
lại, mọi núi non và hải đảo bị dời đi nơi khác.15 Vua
chúa trần gian, vương hầu khanh tướng, người giàu
sang, kẻ quyền thế, và mọi người, nô lệ hay tự do, tất
cả đều phải trốn vào hang hốc và núi đá.16 Họ bảo núi
và đá: “Đổ xuống đè ta đi và che giấu ta cho khuất mắt
Đấng ngự trên ngai, cho khỏi cơn thịnh nộ của Con
Chiên;17 vì Ngày lớn lao, Ngày thịnh nộ của các Ngài đã
tới, và ai có thể đứng vững được? ”
Chương 7
Các tôi tớ Thiên Chúa sẽ được bảo vệ
1 Sau đó, tôi thấy có bốn thiên thần đứng ở bốn phương
của mặt đất, giữ bốn ngọn gió của đất lại, không cho
ngọn gió nào thổi trên đất liền, trên biển cả cũng như
trên mọi cây cối.2 Tôi lại thấy một thiên thần khác,
mang ấn của Thiên Chúa hằng sống, từ phía mặt trời
mọc đi lên. Thiên thần ấy lớn tiếng bảo bốn thiên thần
khác, là những vị được quyền phá hại đất liền và biển
cả,3 rằng: “Xin đừng phá hại đất liền, biển cả và cây
cối, trước khi chúng tôi đóng ấn trên trán các tôi tớ của
Thiên Chúa chúng ta”.4 Rồi tôi nghe nói đến con số
những người được đóng ấn: một trăm bốn mươi bốn
ngàn người được đóng ấn, thuộc mọi chi tộc con cái Ítra-en.
5 Chi tộc Giu-đa có mười hai ngàn người được đóng ấn;
chi tộc Rưu-vên: mười hai ngàn; chi tộc Gát: mười hai
MUÏC LUÏC
ngàn;6 chi tộc A-se: mười hai ngàn; chi tộc Náp-ta-li:
mười hai ngàn; chi tộc Mơ-na-se: mười hai ngàn;7 chi
tộc Si-mê-ôn: mười hai ngàn; chi tộc Lê-vi: mười hai
ngàn; chi tộc Ít-xa-kha: mười hai ngàn;8 chi tộc Dơ-vulun: mười hai ngàn; chi tộc Giu-se: mười hai ngàn; chi
tộc Ben-gia-min có mười hai ngàn người được đóng ấn.
Cuộc khải hoàn trên thiên quốc
9 Sau đó, tôi thấy: kìa một đoàn người thật đông không
tài nào đếm nổi, thuộc mọi dân, mọi chi tộc, mọi nước
và mọi ngôn ngữ. Họ đứng trước ngai và trước Con
Chiên, mình mặc áo trắng, tay cầm nhành lá thiên
tuế.10 Họ lớn tiếng tung hô: “Chính Thiên Chúa chúng
ta, Đấng ngự trên ngai, và chính Con Chiên đã cứu độ
chúng ta.”11 Tất cả các thiên thần đều đứng chung
quanh ngai, chung quanh các Kỳ Mục và bốn Con Vật.
Họ đều sấp mặt xuống, phủ phục trước ngai và thờ lạy
Thiên Chúa mà tung hô12 rằng:
“A-men! Xin kính dâng Thiên Chúa chúng ta
lời chúc tụng và vinh quang, sự khôn ngoan và lời tạ
ơn,
danh dự, uy quyền và sức mạnh,
đến muôn thuở muôn đời! A-men! ”
13 Một trong các Kỳ Mục lên tiếng hỏi tôi: “Những người
mặc áo trắng kia là ai vậy? Họ từ đâu đến? “14 Tôi trả
lời: “Thưa Ngài, Ngài biết đó.” Vị ấy bảo tôi: “Họ là
những người đã đến, sau khi trải qua cơn thử thách lớn
lao. Họ đã giặt sạch và tẩy trắng áo mình trong máu
Con Chiên.15 Vì thế, họ được chầu trước ngai Thiên
Chúa, đêm ngày thờ phượng trong Đền Thờ của Người;
Đấng ngự trên ngai sẽ căng lều của Người cho họ trú
ẩn.16 Họ sẽ không còn phải đói, phải khát, không còn bị
ánh nắng mặt trời thiêu đốt và khí nóng hành hạ nữa.17
Vì Con Chiên đang ngự ở giữa ngai sẽ chăn dắt và dẫn
đưa họ tới nguồn nước trường sinh. Và Thiên Chúa sẽ
lau sạch nước mắt họ.”

Chương 8
Mở ấn thứ bảy
1 Khi Con Chiên mở ấn thứ bảy, thì cả trời yên lặng
chừng nửa giờ…
Lời cầu nguyện của dân thánh
2 Rồi tôi thấy bảy thiên thần đứng chầu trước nhan
Thiên Chúa; các vị ấy lãnh nhận bảy chiếc kèn.3 Một
thiên thần khác đến đứng trước bàn thờ, tay cầm bình
hương vàng. Thiên thần lãnh nhận nhiều hương thơm,
để dâng trên bàn thờ bằng vàng trước ngai Thiên Chúa,
cùng với những lời cầu nguyện của toàn thể dân thánh.4
Từ tay thiên thần, khói hương quyện theo lời cầu
nguyện của dân thánh, bay lên trước nhan Thiên Chúa.5
Rồi thiên thần cầm bình hương, lấy lửa trên bàn thờ bỏ
đầy vào và ném xuống đất. Liền có tiếng sấm, tiếng
sét, ánh chớp và động đất.
Bốn tiếng kèn đầu tiên
6 Bảy thiên thần cầm bảy kèn sửa soạn thổi.7 Tiếng kèn
của vị thứ nhất nổi lên. Mưa đá và lửa, hoà với máu,
trút xuống đất. Một phần ba mặt đất bị thiêu huỷ, một
phần ba cây cối bị thiêu huỷ, và tất cả cỏ xanh bị thiêu
huỷ.
8 Tiếng kèn của thiên thần thứ hai nổi lên. Có cái gì như
quả núi lớn rực lửa bị ném xuống biển. Một phần ba
biển hoá thành máu.9 Một phần ba các loài thụ tạo sống
dưới biển bị chết, và một phần ba tàu bè bị phá huỷ.
10 Tiếng kèn của thiên thần thứ ba nổi lên. Từ trời rơi
xuống một ngôi sao lớn cháy như đuốc. Sao rơi xuống
một phần ba sông ngòi và xuống các nguồn nước.11 Tên
ngôi sao là Ngải Đắng. Một phần ba nước hoá thành
ngải đắng, và có nhiều người chết vì thứ nước đã hoá
đắng ấy.
12 Tiếng kèn của thiên thần thứ bốn nổi lên. Một phần

ba mặt trời, một phần ba mặt trăng và một phần ba
các ngôi sao bị đánh trúng, khiến chúng tối đi một phần
ba, ngày mất sáng một phần ba và đêm cũng thế.
13 Tôi thấy, và tôi nghe một con đại bàng bay trên đỉnh
vòm trời, kêu lớn tiếng: “Khốn thay! Khốn thay! Khốn
thay những người sống trên mặt đất, vì sắp nổi lên
những tiếng kèn còn lại của ba thiên thần! ”
Chương 9
Tiếng kèn thứ năm
1 Tiếng kèn của thiên thần thứ năm nổi lên. Tôi thấy
một ngôi sao từ trời sa xuống đất; ngôi sao ấy nhận
được chìa khoá của giếng vực thẳm.2 Ngôi sao mở giếng
vực thẳm, và một đám khói từ giếng bốc lên, giống như
khói một cái lò lớn, khiến mặt trời và không khí tối sầm
lại vì khói của giếng ấy.3 Từ đám khói ấy, châu chấu
bay ra khắp mặt đất. Chúng nhận được quyền phép
như quyền phép của bọ cạp trên mặt đất.4 Chúng bị
cấm không được phá hại cỏ trên mặt đất, mọi loài xanh
tươi và mọi cây cối, mà chỉ được phá hại những người
không mang ấn của Thiên Chúa trên trán.5 Chúng
không được phép giết họ, mà chỉ được gây khổ hình cho
họ trong vòng năm tháng. Khổ hình chúng gây ra
không khác gì khổ hình của người bị bọ cạp đốt.6 Trong
những ngày ấy, người ta sẽ tìm cái chết mà không
thấy, họ mong chết mà cái chết lại trốn họ.
7 Hình dạng châu chấu giống như ngựa sẵn sàng vào
trận; trên đầu chúng có cái gì như thể triều thiên bằng
vàng, còn mặt chúng thì như mặt người.8 Chúng có tóc
như tóc đàn bà, có răng tựa răng sư tử.9 Ngực chúng
khác nào áo giáp sắt, và tiếng cánh chúng đập, như
tiếng xe nhiều ngựa kéo đang xông vào trận.10 Chúng
có đuôi như đuôi bọ cạp, mang nọc; đuôi chúng có
quyền phép làm hại người ta trong vòng năm tháng.11

Vua cai trị chúng là thần sứ của vực thẳm, tên Híp-ri là
“A-vát-đôn”, còn tên Hy-lạp là “A-pô-ly-on”.
12 Cái Khốn thứ nhất đã qua, nhưng này còn hai cái
Khốn nữa theo sau.
Tiếng kèn thứ sáu
13 Tiếng kèn của thiên thần thứ sáu nổi lên. Tôi nghe có
một tiếng phát ra từ bốn sừng của bàn thờ bằng vàng ở
trước nhan Thiên Chúa.14 Tiếng ấy bảo thiên thần thứ
sáu đang cầm kèn: “Hãy thả bốn vị thiên thần đang bị
trói ở sông cả Êu-phơ-rát.”15 Bốn thiên thần được thả
ra, các vị sẵn sàng để đúng vào năm, tháng, ngày, giờ
ấy thì giết một phần ba loài người.16 Số các đạo quân là
hai trăm triệu kỵ binh; tôi được nghe biết con số ấy.17
Trong thị kiến, tôi thấy ngựa và người cỡi ngựa như thế
này: chúng mặc áo giáp màu lửa, màu huỳnh ngọc và
diêm sinh; đầu ngựa như đầu sư tử, và mõm chúng
phun ra lửa, khói và diêm sinh.18 Một phần ba loài
người bị ba tai ương ấy giết, tức là lửa, khói và diêm
sinh từ mõm ngựa phun ra.19 Quả thế, quyền phép của
ngựa thì ở mõm và ở đuôi chúng, vì đuôi chúng như
rắn, có đầu, và chúng dùng đầu ấy mà làm hại.20
Những người còn lại, những người không bị các tai ương
ấy giết, vẫn không chịu hối cải mà từ bỏ các sản phẩm
tay chúng làm ra, vẫn cứ thờ lạy ma quỷ và các tượng
thần bằng vàng, bạc, đồng, đá, gỗ, là những tượng
không thấy, không nghe và không đi được.21 Họ không
chịu hối cải mà từ bỏ những tội giết người, phù phép,
gian dâm, trộm cắp của họ.
Chương 10
Hình phạt cuối cùng đang tới
1 Sau đó, tôi thấy một thiên thần dũng mãnh khác từ
trời xuống, có mây bao phủ, có hào quang trên đầu;
mặt thiên thần tựa mặt trời, còn chân thì như những
cột lửa.2 Người cầm trong tay một cuốn sách nhỏ mở
sẵn, Người đặt chân phải lên biển, chân trái lên đất,3 và

kêu lớn tiếng như sư tử gầm. Người kêu xong, thì bảy
hồi sấm lên tiếng nói.4 Bảy hồi sấm nói xong, tôi sắp
sửa viết thì nghe tiếng từ trời phán: “Hãy niêm phong
lại những gì bảy hồi sấm đã nói, đừng có viết.”5 Bấy giờ
thiên thần tôi đã thấy đứng trên biển và đất, giơ tay
hữu lên trời6 mà thề nhân danh Đấng Hằng Sống đến
muôn thuở muôn đời, Đấng đã sáng tạo trời và muôn
vật trên trời, đất và muôn vật dưới đất, biển và muôn
vật trong biển. Người thề: “Sẽ không trì hoãn nữa!7
Nhưng trong những ngày tiếng kèn của thiên thần thứ
bảy bắt đầu nổi lên, thì mầu nhiệm của Thiên Chúa sẽ
hoàn tất, như Người đã loan báo cho các tôi tớ của
Người là các ngôn sứ.”
Nuốt cuốn sách nhỏ
8 Rồi tiếng tôi đã nghe từ trời, lại nói với tôi và bảo:
“Hãy đi lấy cuốn sách mở sẵn trong tay thiên thần đang
đứng trên biển và đất.”9 Tôi đến gặp thiên thần và xin
người cho tôi cuốn sách nhỏ. Người bảo tôi: “Cầm lấy
mà nuốt đi! Nó sẽ làm cho bụng dạ ông phải cay đắng,
nhưng trong miệng ông, nó sẽ ngọt ngào như mật
ong.”10 Tôi cầm lấy cuốn sách nhỏ từ tay thiên thần và
nuốt đi. Trong miệng tôi nó ngọt ngào như mật ong,
nhưng khi tôi nuốt rồi, thì bụng dạ tôi cay đắng.11 Và có
tiếng bảo tôi: “Một lần nữa, ông phải tuyên sấm về
nhiều nước, nhiều dân, nhiều ngôn ngữ và vua chúa.”
Chương 11
Hai chứng nhân
1 Bấy giờ tôi nhận được một cây sậy, giống như một cái
gậy, và nghe bảo: “Hãy đứng dậy mà đo Đền Thờ Thiên
Chúa và bàn thờ cùng với những người đang thờ
phượng trong đó.2 Nhưng tiền đình phía ngoài của Đền
Thờ, thì bỏ đi, đừng đo, vì chỗ ấy đã được phó mặc cho
dân ngoại, chúng sẽ chà đạp Thành Thánh trong vòng
bốn mươi hai tháng.3 Trong vòng một ngàn hai trăm
sáu mươi ngày ấy, Ta sẽ cho hai chứng nhân của Ta

đến tuyên sấm, mình mặc áo vải thô.”4 Đó là hai cây ôliu và hai cây đèn đứng trước nhan Chúa Tể cõi đất.5
Nếu ai muốn làm hại các ngài, thì lửa sẽ từ miệng các
ngài phát ra và thiêu huỷ thù địch của các ngài. Ai
muốn làm hại các ngài, sẽ bị giết như thế.6 Các ngài có
quyền đóng cửa trời lại, khiến mưa không rơi xuống
trong những ngày các ngài làm ngôn sứ. Các ngài cũng
có quyền biến nước thành máu và gieo tai giáng hoạ
xuống mặt đất, bao nhiêu lần tuỳ ý.7 Khi các ngài đã
hoàn thành nhiệm vụ làm chứng, thì Con Thú từ vực
thẳm sẽ lên tấn công các ngài, nó sẽ thắng và giết các
ngài.8 Thi hài của các ngài sẽ nằm ở quảng trường của
thành phố vĩ đại; thành phố ấy mang tên tượng trưng
là Xơ-đôm và Ai-cập, ở chính nơi Chúa của các ngài đã
chịu đóng đinh vào thập giá.9 Từ các dân, các nước, các
ngôn ngữ và các chi tộc, người ta sẽ đến nhìn xem thi
hài các ngài trong ba ngày rưỡi và không cho phép
chôn các ngài trong mộ.10 Những người sống trên mặt
đất hân hoan vì các ngài đã chết, họ sẽ ăn mừng và
tặng quà nhau, vì hai ngôn sứ này đã làm khổ họ.11 Sau
ba ngày rưỡi, sinh khí từ Thiên Chúa đến nhập vào các
ngài, và các ngài đứng dậy được. Những kẻ đang nhìn
các ngài đều kinh hãi.12 Rồi các ngài nghe một tiếng lớn
từ trời bảo: “Hãy lên đây! ” Và các ngài lên trời trong
đám mây, trước mắt thù địch của các ngài.13 Ngay giờ
ấy, xảy ra một trận động đất mạnh; một phần mười
thành phố bị sụp đổ và bảy ngàn người bị giết trong
cơn động đất. Những người còn lại thì sợ hãi và tôn
vinh Thiên Chúa trên trời.
Tiếng kèn thứ bảy
14 Cái Khốn thứ hai đã qua, thì này cái Khốn thứ ba lại
sắp đến.
15 Tiếng kèn của thiên thần thứ bảy nổi lên. Trên trời có
những tiếng lớn nói rằng: “Vương quyền trên thế gian
nay đã thuộc về Chúa chúng ta và Đức Ki-tô của Người;
Người sẽ hiển trị đến muôn thuở muôn đời.”16 Hai mươi

bốn vị Kỳ Mục ngồi trên ngai trước nhan Thiên Chúa,
liền sấp mặt xuống, phủ phục mà thờ lạy Thiên Chúa.17
Các vị ấy nói:
“Lạy Chúa là Thiên Chúa toàn năng
Đấng hiện có và đã có,
chúng con xin cảm tạ Ngài
đã sử dụng quyền năng mạnh mẽ
và lên ngôi hiển trị.
18 Chư dân đã nổi trận lôi đình,
nhưng cơn lôi đình Ngài ập tới,
và đã đến thời xét xử các vong nhân,
thời ân thưởng các ngôn sứ, bề tôi của Chúa,
cũng như muôn kẻ thuộc về Ngài,
và những ai lớn nhỏ hằng kính sợ Thánh Danh;
đã đến thời huỷ diệt những kẻ nào huỷ hoại mặt đất.”
19 Đền Thờ Thiên Chúa ở trên trời mở ra, và Hòm Bia
Giao Ước xuất hiện trong Đền Thờ. Và có ánh chớp,
tiếng sấm tiếng sét, động đất và mưa đá lớn.
Chương 12
Người Phụ Nữ và Con Mãng Xà
1 Rồi có điềm lớn xuất hiện trên trời: một người Phụ Nữ,
mình khoác mặt trời, chân đạp mặt trăng, và đầu đội
triều thiên mười hai ngôi sao.2 Bà có thai, đang kêu la
đau đớn và quằn quại vì sắp sinh con.3 Lại có điềm khác
xuất hiện trên trời: đó là một Con Mãng Xà, đỏ như lửa,
có bảy đầu và mười sừng, trên bảy đầu đều có vương
miện.4 Đuôi nó quét hết một phần ba các ngôi sao trên
trời mà quăng xuống đất. Rồi Con Mãng Xà đứng chực
sẵn trước mặt người Phụ Nữ sắp sinh con, để khi bà
sinh xong là nó nuốt ngay con bà.5 Bà đã sinh được một
người con, một người con trai, người con này sẽ dùng
trượng sắt mà chăn dắt muôn dân. Con bà được đưa
ngay lên Thiên Chúa, lên tận ngai của Người.6 Còn
người Phụ Nữ thì trốn vào sa mạc; tại đó Thiên Chúa đã

dọn sẵn cho bà một chỗ ở, để bà được nuôi dưỡng ở đó,
trong vòng một ngàn hai trăm sáu mươi ngày.
7 Bấy giờ, có giao chiến trên trời: thiên thần Mi-ca-en
và các thiên thần của người giao chiến với Con Mãng
Xà. Con Mãng Xà cùng các thiên thần của nó cũng giao
chiến.8 Nhưng nó không đủ sức thắng được, và cả bọn
không còn chỗ trên trời nữa.9 Con Mãng Xà bị tống ra,
đó là Con Rắn xưa, mà người ta gọi là ma quỷ hay Xatan, tên chuyên mê hoặc toàn thể thiên hạ; nó bị tống
xuống đất, và các thiên thần của nó cũng bị tống xuống
với nó.10 Và tôi nghe có tiếng hô to trên trời:
“Thiên Chúa chúng ta thờ giờ đây ban ơn cứu độ,
giờ đây biểu dương uy lực với vương quyền,
và Đức Ki-tô của Người
giờ đây cũng biểu dương quyền bính,
vì kẻ tố cáo anh em của ta,
ngày đêm tố cáo họ trước toà Thiên Chúa,
nay bị tống ra ngoài.
11 Họ đã thắng được nó nhờ máu Con Chiên
và nhờ lời họ làm chứng về Đức Ki-tô:
họ coi thường tính mạng, sẵn sàng chịu chết.
12 Nào thiên quốc cùng chư vị ở chốn thiên đình,
hãy vì đó mà mừng vui hoan hỷ!
Khốn cho đất và biển, vì ma quỷ đã xuống với các
ngươi,
nó giận điên lên vì biết rằng nó chỉ còn một ít thời
gian.”
13 Khi Con Mãng Xà thấy mình đã bị tống xuống đất, nó
liền đuổi bắt người Phụ Nữ đã sinh con trai.14 Bà được
ban cho đôi cánh đại bàng, để bay vào sa mạc, vào nơi
dành cho bà, tại đó bà được nuôi dưỡng một thời, hai
thời và nửa thời, ở xa Con Rắn.15 Từ miệng, Con Rắn
phun nước ra đằng sau bà như một dòng sông, để cuốn

bà đi.16 Nhưng đất cứu giúp bà: đất há miệng ra uống
cạn dòng sông từ miệng Con Mãng Xà phun ra.17 Con
Mãng Xà nổi giận với người Phụ Nữ và đi giao chiến với
những người còn lại trong dòng dõi bà, là những người
tuân theo các điều răn của Thiên Chúa và giữ lời chứng
của Đức Giê-su.18 Rồi nó đứng trên bãi cát ngoài biển.
Chương 13
Con Mãng Xà ban quyền cho Con Thú
1 Bấy giờ tôi thấy một Con Thú từ dưới biển đi lên; nó
có mười sừng và bảy đầu; trên mười sừng đều có
vương miện, và trên các đầu có danh hiệu xúc phạm
đến Thiên Chúa.2 Con Thú tôi trông thấy thì giống như
con báo, chân nó như chân gấu, mõm như mõm sư tử.
Con Mãng Xà ban cho nó quyền năng và ngai báu của
mình cũng như một quyền hành lớn lao.3 Một trong các
đầu của nó dường như đã bị giết chết, nhưng vết tử
thương của nó đã được chữa lành. Bấy giờ toàn thể cõi
đất thán phục đi theo Con Thú.4 Họ thờ lạy Con Mãng
Xà vì nó đã ban quyền hành cho Con Thú, và họ cũng
thờ lạy Con Thú mà rằng: “Ai sánh được với Con Thú và
ai có thể giao chiến với Con Thú? “5 Nó đã được ban cho
một cái mồm ăn nói huênh hoang và phạm thượng, và
được ban cho quyền hành động trong vòng bốn mươi
hai tháng.6 Nó mở miệng nói phạm đến Thiên Chúa,
đến danh Người, đến lều thánh của Người, và những
đấng ở trên trời.7 Nó được phép giao chiến với dân
thánh và thắng họ, và nó được ban quyền trên mọi chi
tộc, mọi nước, mọi ngôn ngữ và mọi dân.8 Mọi người
sống trên mặt đất sẽ thờ lạy nó; đó là những người từ
thuở tạo thiên lập địa không được ghi tên trong Sổ
Trường Sinh của Con Chiên đã bị giết.9 Ai có tai thì hãy
nghe.10 Ai phải đi đày thì đi đày, ai phải chết vì gươm
thì sẽ chết vì gươm. Đây là lúc dân thánh cần phải có
lòng kiên nhẫn và đức tin.
Ngôn sứ giả phục vụ Con Thú

11 Tôi thấy một Con Thú khác từ đất đi lên. Nó có hai
sừng giống như sừng chiên, và nói năng như một Con
Mãng Xà.12 Nó thi hành tất cả quyền bính của Con Thú
thứ nhất, trước mặt Con Thú ấy, và làm cho đất, cũng
như những người sống trên mặt đất, thờ lạy Con Thú
thứ nhất, mà vết tử thương đã được chữa lành.13 Nó
làm những dấu lạ lớn lao, khiến cho ngay cả lửa từ trời
cũng rơi xuống đất trước mặt người ta.14 Nhờ các dấu lạ
mà nó được quyền làm trước mặt Con Thú, nó mê hoặc
những người sống trên mặt đất, bảo họ tạc tượng thờ
Con Thú mang vết thương gươm đâm mà nay đã hồi
sinh.15 Nó được quyền thổi thần khí vào tượng Con Thú,
khiến tượng Con Thú cũng nói được và ra lệnh giết
những ai không thờ lạy mình.16 Nó bắt mọi người,
không phân biệt lớn nhỏ, giàu nghèo, tự do hay nô lệ,
phải thích dấu trên tay hữu hoặc trên trán.17 Không ai
có thể mua bán, nếu không mang dấu thích đó, tức là
tên Con Thú hoặc con số tương đương với tên nó.
18 Đây là lúc cần phải có sự khôn ngoan. Ai có trí thông
minh hãy tính ra số của tên Con Thú, vì đó là số của
tên một người, và số của tên người ấy là sáu trăm sáu
mươi sáu.
Chương 14
Các người tháp tùng Con Chiên
1 Tôi thấy: kìa Con Chiên đứng trên núi Xi-on; cùng với
Con Chiên, có một trăm bốn mươi bốn ngàn người,
mang danh của Con Chiên và của Cha Con Chiên ghi
trên trán.2 Và tôi nghe thấy tiếng từ trời như tiếng nước
lũ, như tiếng sấm lớn. Tiếng tôi nghe thấy tựa hồ tiếng
những nhạc sĩ vừa gảy đàn vừa hát.3 Họ hát một bài ca
mới trước ngai Thiên Chúa, trước bốn Con Vật và các vị
Kỳ Mục. Không ai có thể học được bài ca này, ngoài
một trăm bốn mươi bốn ngàn người ấy, là những người
đã được chuộc về từ mặt đất.4 Những người ấy đã
không ra ô uế bởi phụ nữ, vì họ còn tân. Con Chiên đi

đâu, họ cũng đi theo đó. Họ đã được chuộc về từ giữa
loài người, làm của đầu mùa dâng lên Thiên Chúa và
Con Chiên.5 Chẳng ai thấy miệng họ nói dối: không ai
chê trách họ được.
Ba thiên thần báo giờ phán xét
6 Rồi tôi thấy một thiên thần khác bay trên đỉnh vòm
trời, mang một tin mừng vĩnh cửu để loan báo cho các
người ở trên mặt đất, cho mọi dân, mọi chi tộc, mọi
ngôn ngữ và mọi nước.7 Người lớn tiếng hô: “Hãy kính
sợ Thiên Chúa và tôn vinh Người, vì đã đến giờ Người
phán xét. Hãy thờ lạy Đấng đã tạo thành trời đất, biển
khơi và mọi nguồn nước.”8 Một thiên thần khác, vị thứ
hai, theo sau và nói: “Sụp đổ rồi, sụp đổ rồi, thành Baby-lon vĩ đại, thành đã từng cho mọi nước uống thứ
rượu là sự gian dâm cuồng loạn của nó.”9 Một thiên
thần khác, vị thứ ba, theo sau hai vị kia và lớn tiếng
nói: “Ai thờ lạy Con Thú và tượng của nó, và chịu thích
dấu của nó trên trán hoặc trên tay,10 thì người ấy sẽ
phải uống thứ rượu, là cơn lôi đình của Thiên Chúa,
rượu nguyên chất rót vào chén thịnh nộ của Người;
người ấy sẽ bị làm khổ trong lửa và diêm sinh trước
mặt các thánh thiên thần và trước mặt Con Chiên.11
Khói từ chốn khổ hình của chúng cứ bốc lên đời đời kiếp
kiếp. Kẻ nào thờ lạy Con Thú và tượng của nó, và nhận
dấu thích tên nó, thì ngày đêm không được nghỉ
ngơi.”12 Đây là lúc dân thánh, là những người tuân giữ
các điều răn của Thiên Chúa và sống theo niềm tin vào
Đức Giê-su, cần phải có lòng kiên nhẫn.13 Và tôi nghe
có tiếng từ trời phán rằng: “Ngươi hãy viết: Ngay từ
bây giờ, phúc thay những người đã chết, mà được chết
trong Chúa! ” Thần Khí phán: “Phải, họ sẽ được nghỉ
ngơi, không còn vất vả nhọc nhằn nữa, vì các việc họ
làm vẫn theo họ.”
Mùa gặt cánh chung
14 Tôi thấy: kìa một đám mây trắng, và có Đấng ngự
trên mây, giống như một Con Người, đầu đội triều thiên

vàng và tay cầm liềm sắc bén.15 Một thiên thần khác từ
Đền Thờ đi ra, lớn tiếng thưa với Đấng ngự trên mây:
“Xin tra liềm của Ngài mà gặt, vì đã đến giờ gặt: mùa
màng trên đất đã chín rồi! “16 Đấng ngự trên mây
quăng liềm của mình xuống đất và đất bị gặt.
17 Rồi một thiên thần khác từ Đền Thờ ở trên trời đi ra,
cũng cầm liềm sắc bén.18 Một thiên thần khác từ bàn
thờ đi ra, vị này có quyền trên lửa, lớn tiếng nói với vị
cầm liềm sắc: “Xin tra liềm sắc bén của ngài mà hái các
chùm nho trong vườn nho dưới đất, vì các trái nho của
đất đã chín rồi! “19 Thiên thần kia quăng liềm của mình
xuống đất mà hái nho trong vườn nho dưới đất, rồi đổ
cả vào bồn đạp nho lớn, tức là cơn lôi đình của Thiên
Chúa.20 Người ta đạp nho trong bồn đặt ở ngoài thành,
máu tự bồn trào ra ngập đến hàm thiếc ngựa và lan
đến một ngàn sáu trăm dặm
Chương 15
Bài ca của ông Mô-sê và của Con Chiên
1 Rồi tôi thấy một điềm khác trên trời, một điềm lớn lao
và kỳ diệu: bảy thiên thần mang bảy tai ương, đó là
những tai ương cuối cùng, vì với những tai ương này,
cơn lôi đình của Thiên Chúa đã hoàn tất.2 Tôi thấy có
cái gì như biển trong vắt pha ánh lửa, và những người
thắng Con Thú, thắng tượng của nó và con số tương
đương với tên nó; tôi thấy họ đứng trên biển trong vắt
ấy, họ cầm những cây đàn của Thiên Chúa3 và hát bài
ca của ông Mô-sê, tôi tớ Thiên Chúa, và bài ca của Con
Chiên; họ hát rằng:
“Lạy Chúa là Thiên Chúa toàn năng,
sự nghiệp Ngài thật lớn lao kỳ diệu!
Lạy Đức Vua trị vì muôn nước,
đường lối Ngài quả chân thật công minh!
4 Lạy Chúa, nào có ai không kính sợ Chúa?
Ai mà chẳng tôn vinh danh Ngài?

Vì chỉ có Ngài chí thánh chí tôn.
Người muôn nước sẽ về phủ phục trước Tôn Nhan,
vì ai ai cũng đều thấy rõ
những phán quyết công minh của Ngài.”
Bảy chén tai ương
5 Sau đó tôi thấy Đền Thờ là Lều Chứng Ước mở ra ở
trên trời.6 Bảy thiên thần mang bảy tai ương từ Đền
Thờ đi ra, mình mặc áo vải gai tinh khiết sáng chói,
ngang ngực có thắt đai bằng vàng.7 Một trong bốn Con
Vật đưa cho bảy thiên thần bảy chén vàng, đầy cơn lôi
đình của Thiên Chúa, Đấng hằng sống đến muôn thuở
muôn đời.8 Đền Thờ đầy khói từ vinh quang Thiên Chúa
và từ quyền năng của Người toả ra. Không ai có thể vào
trong Đền Thờ, bao lâu bảy tai ương do bảy thiên thần
mang đến chưa hoàn tất.
Chương 16
1 Bấy giờ tôi nghe một tiếng lớn từ Đền Thờ bảo bảy
thiên thần: “Hãy đi trút bảy chén lôi đình của Thiên
Chúa xuống mặt đất.”2 Vị thứ nhất đi trút chén của
mình xuống mặt đất. Những người mang dấu thích của
Con Thú và thờ lạy tượng nó liền bị một ung nhọt ác
tính và đau đớn.
3 Vị thứ hai trút chén của mình xuống biển. Biển liền
hoá ra máu như máu người chết, và mọi sinh vật dưới
biển đều chết.
4 Vị thứ ba trút chén của mình xuống sông ngòi và các
nguồn nước. Nước liền hoá ra máu.5 Tôi nghe thiên thần
có quyền trên nước nói: “Lạy Đức Thánh, Đấng hiện có
và đã có, Ngài thật công minh vì đã xét xử như vậy.6
Chúng đã đổ máu dân thánh và các ngôn sứ, nên Ngài
đã cho chúng uống máu: thật là đích đáng! “7 Tôi lại
nghe bàn thờ nói: “Vâng, lạy Chúa là Thiên Chúa Toàn
Năng, những lời Ngài phán quyết đều chân thật công
minh! ”

8 Vị thứ tư trút chén của mình xuống mặt trời. Mặt trời
liền được phép dùng lửa mà thiêu đốt người ta.9 Người
ta bị khí nóng dữ dội thiêu đốt, họ nói phạm đến danh
Thiên Chúa, Đấng có quyền trên các tai ương đó, nhưng
họ không chịu hối cải mà tôn vinh Người.
10 Vị thứ năm trút chén của mình xuống ngai Con Thú.
Vương quốc của nó liền ra tối tăm; người ta cắn lưỡi vì
đau đớn;11 họ nói phạm đến Thiên Chúa trên trời, vì
quá đau đớn và bị ung nhọt, nhưng họ không chịu hối
cải mà từ bỏ các việc mình làm.
12 Vị thứ sáu trút chén của mình xuống sông cả Êu-phơrát. Nước sông ấy liền khô cạn, để dọn đường cho các
vua từ phương Đông tới.13 Bấy giờ từ miệng Con Mãng
Xà, từ miệng Con Thú và từ miệng ngôn sứ giả, tôi thấy
ba thần ô uế nhảy ra như những con ếch.14 Chúng quả
là những thần khí của ma quỷ, chúng làm những dấu lạ
và đi đến với vua chúa trên khắp cả thiên hạ, nhằm tập
hợp họ lại để giao chiến trong Ngày lớn lao của Thiên
Chúa Toàn Năng. -15 “Đây, Ta đến như kẻ trộm. Phúc
thay kẻ canh thức và giữ áo mình, kẻo phải đi đứng
trần truồng và bị người ta nhìn thấy sự loã lồ của mình!
” -16 Chúng quy tụ họ tại một nơi, tiếng Híp-ri gọi là
Hác-mơ-ghít-đô.
17 Vị thứ bảy trút chén của mình xuống không khí. Từ
Đền Thờ, từ ngai liền có tiếng lớn phát ra: “Xong cả rồi!
“18 Lúc ấy có ánh chớp, tiếng sấm tiếng sét và động đất
lớn như chưa hề có động đất lớn như vậy bao giờ, từ
khi con người xuất hiện trên mặt đất.19 Thành vĩ đại vỡ
ra làm ba phần và các thành thị của các nước bị sụp đổ.
Thiên Chúa đã nhớ đến thành Ba-by-lon vĩ đại mà cho
nó uống chén rượu là cơn lôi đình thịnh nộ của Người.20
Mọi hải đảo biến đi, núi non không còn nữa.21 Những
hạt mưa đá lớn, nặng chừng nửa tạ, từ trời giáng xuống

người ta, và người ta nói phạm đến Thiên Chúa vì bị tai
ương mưa đá, bởi lẽ tai ương đó lớn quá chừng.
Chương 17
2. BA-BY-LON BỊ TRỪNG PHẠT
Con Điếm khét tiếng
1 Bấy giờ, trong số bảy thiên thần mang bảy chén, một
vị đến bảo tôi: “Lại đây, tôi sẽ chỉ cho ông thấy Con
Điếm khét tiếng, đang ngồi bên những làn nước mênh
mông, bị xét xử như thế nào.2 Vua chúa trần gian đã
làm chuyện gian dâm với nó, và những người sống trên
mặt đất đã say vì thứ rượu là sự gian dâm của nó.”3 Rồi
đang khi tôi xuất thần thì thiên thần đem tôi vào sa
mạc. Ở đó tôi thấy một người đàn bà, ngồi trên một
Con Thú đỏ thẫm, con Thú ấy mang đầy những danh
hiệu xúc phạm đến Thiên Chúa, và có bảy đầu mười
sừng.4 Người đàn bà mặc áo đỏ tía và đỏ thẫm, trang
sức toàn bằng vàng, đá quý và ngọc trai, tay cầm một
chén vàng đầy những thứ ghê tởm và ô uế, tức là sự
gian dâm của nó.5 Trên trán nó, có viết một tên mang ý
nghĩa huyền bí: “Ba-by-lon vĩ đại, mẹ đẻ ra các gái
điếm và các thứ ghê tởm trên trần gian.”6 Tôi thấy
người đàn bà ấy say máu dân thánh và máu các chứng
nhân của Đức Giê-su. Thấy nó, tôi rất đỗi ngạc nhiên.
Ý nghĩa tượng trưng của Con Thú và Con Điếm
7 Bấy giờ thiên thần bảo tôi: “Sao lại ngạc nhiên? Tôi sẽ
nói cho ông hay ý nghĩa huyền bí của người đàn bà và
của Con Thú nó đang cỡi, là Con Thú bảy đầu mười
sừng.8 Con Thú ông vừa thấy, nó đã có nhưng không
còn nữa. Nó sắp từ Vực thẳm đi lên và đang tới chỗ diệt
vong. Các người sống trên mặt đất, mà từ thuở tạo
thiên lập địa không được ghi tên trong Sổ Trường Sinh,
sẽ ngạc nhiên khi thấy Con Thú, vì nó đã có, nó không
còn nữa, nhưng sẽ trở lại.9 Đây là lúc cần phải có trí
thông minh cùng với sự khôn ngoan. Bảy đầu là bảy
quả núi trên đó người đàn bà ngồi.

10 năm vua đã đổ, một vua hiện còn, một vua khác
chưa đến, và khi vua này đến thì phải ở lại ít thời gian
thôi.11 Còn Con Thú đã có và không còn nữa, nó là vua
thứ tám, nó cũng thuộc số bảy vua và đang tới chỗ diệt
vong.12 Mười sừng ông đã thấy, là mười vua; chúng
chưa nhận được vương quyền, và sẽ nhận được quyền
làm vua với Con Thú, trong vòng một giờ.13 Chúng chỉ
có một ý định duy nhất là trao thế lực và quyền bính
của mình cho Con Thú.14 Chúng sẽ giao chiến với Con
Chiên, và Con Chiên sẽ thắng chúng, vì Con Chiên là
Chúa các chúa, Vua các vua; những kẻ đi theo Người,
tức là những kẻ được kêu gọi, được tuyển chọn, và luôn
trung thành, cũng sẽ thắng.”
15 Thiên thần lại nói với tôi: “Những làn nước ông đã
thấy, nơi Con Điếm ngồi, là những dân, những đám
đông, những nước và những ngôn ngữ.16 Mười sừng ông
đã thấy và Con Thú, chúng sẽ ghét Con Điếm, sẽ bắt
nó phải đơn độc và trần truồng, sẽ ăn thịt nó và dùng
lửa thiêu huỷ nó.17 Quả vậy, Thiên Chúa đã khiến chúng
quyết tâm thực hiện ý định của Người, thực hiện một ý
định duy nhất là trao vương quyền của chúng cho Con
Thú, cho đến khi các lời Thiên Chúa được hoàn tất.18
Người đàn bà ông đã thấy, là Thành vĩ đại nắm vương
quyền thống trị vua chúa trần gian.
Chương 18
Thiên thần báo tin Ba-by-lon sụp đổ
1 Sau đó, tôi thấy một thiên thần khác từ trời xuống,
với quyền hành rộng lớn, và vinh quang người làm cho
mặt đất rực sáng.2 Người lên tiếng hô mạnh mẽ: “Sụp
đổ rồi, sụp đổ rồi, thành Ba-by-lon vĩ đại! Nó đã trở nên
sào huyệt của ma quỷ, hang ổ của mọi thứ thần ô uế,
hang ổ của mọi thứ chim chóc ô uế và đáng ghét,3 bởi
vì mọi nước đã uống thứ rượu là sự gian dâm cuồng
loạn của nó, vua chúa trần gian đã làm chuyện gian

dâm với nó, và các con buôn trên trần gian đã làm giàu
nhờ sự xa hoa vô độ của nó! ”
Dân Thiên Chúa phải lánh đi
4 Rồi tôi nghe một tiếng khác từ trời bảo: “Hỡi dân Ta,
hãy ra khỏi thành ấy đi, để khỏi thông đồng với tội lỗi
của nó và hứng lấy những tai ương dành cho nó!5 Thật
vậy, tội lỗi của nó đã chồng chất lên đến tận trời, và
Thiên Chúa đã nhớ đến các việc gian ác của nó.6 Nó đã
xử làm sao, hãy xử lại với nó như vậy. Hãy trả lại cho
nó gấp đôi những việc nó làm. Chén rượu nó đã rót,
hãy rót trả gấp đôi.7 Nó đã phô trương vinh quang và
sống xa hoa bao nhiêu, thì hãy giáng khổ hình và tang
tóc cho nó bấy nhiêu. Nó đã tự nhủ: “Ta ngự trên ngai
nữ hoàng, ta không goá bụa, và ta sẽ không hề lâm
cảnh tang tóc!8 Vì thế, nội trong một ngày, những tai
ương dành cho nó sẽ ập đến: nào là ôn dịch, nào là
tang tóc, nào là đói kém; nó sẽ bị lửa thiêu huỷ, vì Đức
Chúa, Thiên Chúa, Đấng đã xét xử nó, là Đấng oai
hùng!
Than khóc Ba-by-lon
9 Vua chúa trần gian đã làm chuyện gian dâm và sống
xa hoa với nó, sẽ đấm ngực khóc than nó, khi thấy khói
từ đám cháy thiêu huỷ nó.10 Vì sợ khổ hình của nó,
chúng sẽ đứng xa xa mà than rằng:
“Khốn thay! Khốn thay! Hỡi thành vĩ đại,
hỡi Ba-by-lon, thành phố hùng cường,
vì nội trong một giờ, ngươi đã bị xét xử! ”
11 Các con buôn trên mặt đất khóc lóc để tang nó, vì
không còn ai mua hàng hoá của chúng nữa.12 Hàng hoá
đó là: vàng, bạc, đá quý, ngọc trai; vải gai mịn, vải đỏ
tía, tơ lụa, vải đỏ thẫm; gỗ trầm, đồ bằng ngà, đồ bằng
gỗ quý, bằng đồng, bằng sắt, bằng cẩm thạch;13 quế,
sa nhân, hương thơm, mộc dược, nhũ hương; rượu,
dầu, tinh bột, lúa mì, súc vật, chiên cừu, ngựa, xe, thân
xác, và cả linh hồn người ta nữa.

14 Hoa quả lòng ngươi ao ước đã biến xa ngươi; mọi thứ
loè loẹt, hào nhoáng, ngươi không còn nữa, và người ta
sẽ chẳng bao giờ tìm thấy nữa!
15 Những kẻ buôn các hàng hoá ấy, những kẻ đã nhờ
thành ấy mà làm giàu, sẽ đứng xa xa vì sợ khổ hình
của nó, sẽ khóc lóc, để tang và than rằng:
16 “Khốn thay! Khốn thay! Thành vĩ đại
đã mặc vải gai mịn, vải đỏ tía và đỏ thẫm,
trang sức toàn bằng vàng, đá quý và ngọc trai,
17 vì nội trong một giờ, bấy nhiêu của cải đã bị phá tan
hoang! ”
18 và khi thấy khói từ đám cháy thiêu huỷ nó, họ kêu
lên: “Thành nào sánh được với thành vĩ đại? “19 Chúng
rắc tro bụi lên đầu, kêu la, khóc lóc, để tang và than
rằng:
“Khốn thay! Khốn thay! Thành vĩ đại
đã lấy sự phong phú của mình
mà làm giàu cho các chủ tàu biển,
vì nội trong một giờ, nó đã bị phá tan hoang! ”
20 Hỡi thiên quốc, hãy mừng vui hoan hỷ, vì nó đã bị
phá tan hoang. Hỡi dân thánh, các tông đồ và các ngôn
sứ, hãy mừng vui hoan hỷ, vì Thiên Chúa đã xử công
minh cho các ngươi, khi lên án nó!21 Bấy giờ một thiên
thần dũng mãnh nhắc một tảng đá to như chiếc cối xay
lớn mà ném xuống biển và nói:
“Ba-by-lon, thành vĩ đại, sẽ bị thẳng tay ném đi như
thế đó,
và người ta sẽ chẳng bao giờ còn tìm thấy nó nữa!
22 Trong thành ngươi, sẽ chẳng bao giờ còn nghe
tiếng nhạc sĩ gảy đàn, ca hát, thổi sáo và thổi kèn.
Trong thành ngươi, sẽ chẳng bao giờ còn thấy

thợ thủ công thuộc mọi ngành nghề.
Trong thành ngươi, sẽ chẳng bao giờ còn nghe
tiếng cối xay bột nữa.
23 Trong thành ngươi, sẽ chẳng bao giờ còn thấy
ánh sáng đèn chiếu rọi.
Trong thành ngươi, sẽ chẳng bao giờ còn nghe
tiếng cô dâu chú rể.
Bởi vì các con buôn của ngươi
từng là kẻ quyền thế trên mặt đất,
bởi vì ngươi đã dùng phù phép
mà làm cho muôn nước mê hoặc,
24 và trong thành ngươi,
đã tìm thấy máu của các ngôn sứ, của dân thánh
và của mọi người đã bị giết trên mặt đất.”
Chương 19
Khải hoàn ca trên thiên quốc
1 Sau đó, tôi nghe như có tiếng hô lớn của đoàn người
đông đảo ở trên trời vang lên:
“Ha-lê-lui-a!
Thiên Chúa ta thờ là Đấng cứu độ,
Đấng vinh hiển uy quyền!
2 Những lời Người phán quyết
đều chân thật công minh!
Vì Người đã xét xử Con Điếm khét tiếng
từng dùng chuyện gian dâm
mà làm cho mặt đất ra hư hỏng,
và Người đã bắt nó
phải đền nợ máu các tôi tớ của Người
mà chính tay nó đã giết.”
3 Lần thứ hai họ lại hô: “Ha-lê-lui-a! Khói lửa thiêu nó
cứ bốc lên đời đời kiếp kiếp! “4 Bấy giờ, hai mươi bốn vị
Kỳ Mục và bốn Con Vật phủ phục xuống thờ lạy Thiên

Chúa, Đấng ngự trên ngai, mà tung hô: “A-men! Ha-lêlui-a! ”
5 Rồi từ ngai có tiếng phát ra:
“Nào ca ngợi Thiên Chúa chúng ta,
hỡi tất cả tôi trung của Chúa,
hỡi những ai lớn nhỏ hằng kính sợ Người! ”
6 Tôi lại nghe như có tiếng hô của đoàn người đông đảo,
nghe như tiếng nước lũ, như tiếng sấm vang dữ dội:
“Ha-lê-lui-a!
Đức Chúa là Thiên Chúa Toàn Năng
đã lên ngôi hiển trị.
7 Nào ta hãy vui mừng hoan hỷ
dâng Chúa lời tôn vinh,
8 vì nay đã tới ngày cử hành hôn lễ Con Chiên,
và Hiền Thê của Người đã trang điểm sẵn sàng,
nàng đã được mặc áo vải gai sáng chói và tinh tuyền.”
9 Thiên thần bảo tôi: “Hãy viết: Hạnh phúc thay kẻ
được mời đến dự tiệc cưới Con Chiên! ” Người lại bảo
tôi: “Đó là những lời chân thật của chính Thiên Chúa.”10
Tôi phủ phục xuống dưới chân người mà thờ lạy, nhưng
người nói: “Đừng, đừng! Tôi cũng là một tôi tớ như ông
và như các anh em của ông, những người giữ lời chứng
của Đức Giê-su. Hãy thờ lạy Thiên Chúa.” Lời chứng của
Đức Giê-su, là thần khí linh hứng cho ngôn sứ.
3. CÁC DÂN NGOẠI BỊ TIÊU DIỆT
Cuộc chiến cánh chung thứ nhất
11 Bấy giờ tôi thấy trời rộng mở: kìa một con ngựa
trắng, và người cỡi ngựa mang tên là “Trung thành và
Chân thật”, Người theo công lý mà xét xử và giao
chiến.12 Mắt Người như ngọn lửa hồng, đầu Người đội
nhiều vương miện, Người mang một danh hiệu viết trên
mình, mà ngoài Người ra chẳng ai biết được.13 Người

khoác một áo choàng đẫm máu, và danh hiệu của
Người là: “Lời của Thiên Chúa.”14 Các đạo quân thiên
quốc đi theo Người, họ cỡi ngựa trắng, mặc áo vải gai
mịn trắng tinh.15 Từ miệng Người phóng ra một thanh
gươm sắc bén để chém muôn nước. Chính Người sẽ
dùng trượng sắt mà chăn dắt chúng. Người đạp trong
bồn đạp nho chứa thứ rượu là cơn lôi đình thịnh nộ của
Thiên Chúa Toàn Năng.16 Người mang một danh hiệu
viết trên áo choàng và trên vế: “Vua các vua, Chúa các
chúa.”
17 Rồi tôi thấy một thiên thần đứng trên mặt trời; người
lớn tiếng bảo mọi loài chim đang bay trên đỉnh vòm
trời: “Đến đây, tề tựu cả về mà dự đại tiệc của Thiên
Chúa,18 để ăn thịt vua chúa, thịt dũng tướng hùng binh,
thịt chiến mã và kỵ binh, thịt mọi người, tự do cũng
như nô lệ, trẻ nhỏ cũng như người lớn! ”
19 Tôi lại thấy Con Thú và vua chúa trên mặt đất, cùng
với các đạo quân của chúng, tụ tập lại để giao chiến với
Đấng cỡi ngựa và đạo quân của Người.20 Con Thú bị
bắt, cùng với tên ngôn sứ giả từng dùng các dấu lạ hắn
làm trước mặt nó, mà mê hoặc những kẻ nhận dấu
thích của nó và những kẻ thờ lạy tượng của nó. Cả hai
bị quăng sống vào hồ lửa có diêm sinh đang cháy ngùn
ngụt.21 Những người còn lại bị thanh gươm phóng ra từ
miệng Đấng cỡi ngựa giết chết, và mọi loài chim được
ăn no thịt của chúng.
Chương 20
Triều đại một ngàn năm
1 Bấy giờ tôi thấy một thiên thần từ trời xuống, tay cầm
chìa khoá vực thẳm và một dây xích lớn.2 Người bắt lấy
Con Mãng Xà, tức là Con Rắn xưa, cũng là ma quỷ hay
Xa-tan, và xích nó lại một ngàn năm.3 Người quăng nó
vào Vực thẳm, rồi đóng cửa và niêm phong lại, để nó
không còn mê hoặc các nước, cho đến khi hết một ngàn

năm ấy. Sau đó, nó phải được thả ra trong một thời
gian ngắn.
4 Rồi tôi thấy những chiếc ngai, có người ngồi trên đó,
và họ được ban quyền xét xử. Tôi cũng thấy linh hồn
những người đã bị chém đầu vì đã rao giảng lời chứng
của Đức Giê-su và lời của Thiên Chúa; họ là những kẻ
đã không thờ lạy Con Thú và tượng của nó, và không
nhận thích dấu của nó trên trán và trên tay. Họ sống lại
và hiển trị với Đức Ki-tô một ngàn năm.5 Những người
khác trong số kẻ chết thì không được sống lại trước khi
hết một ngàn năm ấy. Đó là lần phục sinh thứ nhất.6
Hạnh phúc thay và thánh thiện dường nào kẻ được dự
phần vào cuộc phục sinh thứ nhất này! Cái chết thứ hai
không có quyền gì trên họ; nhưng họ sẽ là tư tế của
Thiên Chúa và của Đức Ki-tô, họ sẽ hiển trị với Đức Kitô một ngàn năm ấy.
Cuộc chiến cánh chung thứ hai
7 Hết một ngàn năm ấy, Xa-tan sẽ được thả ra khỏi
ngục.8 Nó sẽ ra đi mê hoặc các nước ở khắp bốn
phương thiên hạ là Gốc và Ma-gốc, và tập hợp chúng lại
để giao chiến; số chúng nhiều như cát biển.9 Chúng tiến
lên lan tràn khắp mặt đất, bao vây doanh trại dân
thánh và Thành Đô được Thiên Chúa yêu chuộng.
Nhưng có lửa từ trời rơi xuống thiêu huỷ chúng.10 Ma
quỷ, tên mê hoặc chúng, bị quăng vào hồ lửa và diêm
sinh, ở đó đã có Con Thú và tên ngôn sứ giả; và chúng
sẽ bị làm khổ ngày đêm đời đời kiếp kiếp.
Các dân bị xét xử
11 Bấy giờ tôi thấy một ngai lớn màu trắng và thấy
Đấng ngự trên đó. Đất và trời biến mất trước mặt
Người, không để lại dấu vết.12 Rồi tôi thấy những người
chết, lớn cũng như nhỏ, đứng trước ngai. Sổ sách đã
mở sẵn; rồi một cuốn khác cũng đã mở ra: đó là Sổ
Trường Sinh. Các người chết được xét xử tuỳ theo việc
họ đã làm, chiếu theo những gì đã được ghi chép trong
sổ sách.

13 Biển trả lại những người chết nó đang giữ; Tử thần và
Âm phủ trả lại những người chết chúng đang giữ, và
mỗi người chịu xét xử tuỳ theo các việc đã làm.14 Tử
thần và Âm phủ bị quăng vào hồ lửa. Hồ lửa này là cái
chết thứ hai.15 Ai không có tên ghi trong Sổ trường sinh
thì bị quăng vào hồ lửa.
Chương 21
4. GIÊ-RU-SA-LEM TƯƠNG LAI
Trời mới đất mới
1 Bấy giờ tôi thấy trời mới đất mới, vì trời cũ đất cũ đã
biến mất, và biển cũng không còn nữa.2 Và tôi thấy
Thành Thánh là Giê-ru-sa-lem mới, từ trời, từ nơi Thiên
Chúa mà xuống, sẵn sàng như tân nương trang điểm để
đón tân lang.3 Rồi tôi nghe từ phía ngai có tiếng hô to:
“Đây là nhà tạm Thiên Chúa ở cùng nhân loại, Người sẽ
cư ngụ cùng với họ. Họ sẽ là dân của Người, còn chính
Người sẽ là Thiên-Chúa-ở-cùng-họ.4 Thiên Chúa sẽ lau
sạch nước mắt họ. Sẽ không còn sự chết; cũng chẳng
còn tang tóc, kêu than và đau khổ nữa, vì những điều
cũ đã biến mất.”
5 Đấng ngự trên ngai phán: “Này đây Ta đổi mới mọi
sự.” Rồi Người phán: “Ngươi hãy viết: Đây là những lời
đáng tin cậy và chân thật.”6 Người lại phán với tôi:
“Xong cả rồi! Ta là An-pha và Ô-mê-ga, là Khởi Nguyên
và Tận Cùng. Chính Ta sẽ ban cho ai khát được uống
nơi nguồn nước trường sinh, mà không phải trả tiền.7 Ai
thắng sẽ được thừa hưởng hồng ân đó. Ta sẽ là Thiên
Chúa của người ấy, và người ấy sẽ là con của Ta.8 Còn
những kẻ hèn nhát, bất trung, đáng ghê tởm, sát nhân,
gian dâm, làm phù phép, thờ ngẫu tượng, và mọi kẻ nói
dối, thì phần dành cho chúng là hồ lửa và diêm sinh
cháy ngùn ngụt: đó là cái chết thứ hai.”
Giê-ru-sa-lem mới

9 Bấy giờ, trong số bảy thiên thần mang bảy chén đầy
bảy tai ương cuối cùng, một vị đến bảo tôi: “Lại đây, tôi
sẽ chỉ cho ông thấy Tân Nương, Hiền Thê của Con
Chiên.”10 Rồi đang khi tôi xuất thần, thì người đem tôi
lên một ngọn núi cao hùng vĩ, và chỉ cho tôi thấy Thành
Thánh, là Giê-ru-sa-lem, từ trời, từ nơi Thiên Chúa mà
xuống,11 chói lọi vinh quang Thiên Chúa. Thành rực
sáng tựa đá quý tuyệt vời, như ngọc thạch trong suốt
tựa pha lê.12 Thành có tường rộng và cao, với mười hai
cửa do mười hai thiên thần canh giữ, và trên các cửa có
ghi tên mười hai chi tộc con cái Ít-ra-en.13 Phía đông có
ba cửa, phía bắc ba cửa, phía nam ba cửa và phía tây
ba cửa.14 Tường thành xây trên mười hai nền móng,
trên đó có tên mười hai Tông Đồ của Con Chiên.
15 Thiên thần đang nói với tôi cầm cái thước đo là một
cây sậy bằng vàng, để đo thành, các cửa và tường
thành.16 Thành hình vuông: chiều dài cũng bằng chiều
rộng. Rồi người lấy cây sậy đo thành, được mười hai
ngàn dặm: chiều dài, chiều rộng và chiều cao đều bằng
nhau.17 Người đo tường thành được một trăm bốn mươi
bốn thước, theo thước đo của loài người cũng là của vị
thiên thần.18 Tường xây bằng ngọc thạch, thành thì
bằng vàng y, giống như thủy tinh trong sáng.19 Nền
móng tường thành được trang trí bằng mọi thứ đá quý.
Nền móng thứ nhất bằng ngọc thạch, nền móng thứ hai
bằng lam ngọc, nền móng thứ ba bằng lục ngọc, nền
móng thứ tư bằng bích ngọc,20 nền móng thứ năm bằng
mã não, nền móng thứ sáu bằng xích não, nền móng
thứ bảy bằng kim châu, nền móng thứ tám bằng lục
châu, nền móng thứ chín bằng hoàng ngọc, nền móng
thứ mười bằng kim lục, nền móng thứ mười một bằng
huỳnh ngọc, nền móng thứ mười hai bằng tử ngọc.21
Mười hai cửa là mười hai khối ngọc trai; mỗi cửa là một
khối ngọc duy nhất. “Quảng trường của thành bằng
vàng y như thủy tinh trong suốt.”22 Trong thành, tôi
không thấy có Đền Thờ, vì Đức Chúa, Thiên Chúa Toàn

Năng, và Con Chiên là Đền Thờ của thành.23 Thành
chẳng cần mặt trời mặt trăng chiếu sáng, vì đã có vinh
quang Thiên Chúa toả rạng, và Con Chiên là ngọn đèn
chiếu soi.24 Các dân ngoại sẽ tiến bước theo ánh sáng
của thành, và vua chúa trần gian đem kho tàng vinh
quang tới đó.25 Ngày nọ qua ngày kia, cửa thành không
bao giờ đóng, vì ở đấy sẽ chẳng có đêm.26 Thiên hạ sẽ
đem tới đó kho tàng vinh quang và sự giàu sang của
các dân ngoại.27 Tất cả những gì ô uế cũng như bất cứ
ai làm điều ghê tởm và ăn gian nói dối, đều không được
vào thành, mà chỉ có những người có tên ghi trong Sổ
trường sinh của Con Chiên mới được vào.
Chương 22
1 Rồi thiên thần chỉ cho tôi thấy một con sông có nước
trường sinh, sáng chói như pha lê, chảy ra từ ngai của
Thiên Chúa và của Con Chiên.2 Ở giữa quảng trường
của thành, giữa hai nhánh sông, có cây Sự Sống sinh
trái mười hai lần, mỗi tháng một lần; lá cây dùng làm
thuốc chữa lành các dân ngoại.
3 Sẽ không còn lời nguyền rủa nào nữa. Ngai của Thiên
Chúa và của Con Chiên sẽ đặt trong thành, và các tôi tớ
Người sẽ thờ phượng Người.4 Họ sẽ được nhìn thấy tôn
nhan Người, và thánh danh Người ghi trên trán họ.5 Sẽ
không còn đêm tối nữa, họ sẽ không cần ánh sáng của
đèn, cũng chẳng cần ánh sáng mặt trời, vì Đức Chúa là
Thiên Chúa sẽ chiếu sáng trên họ, và họ sẽ hiển trị đến
muôn thuở muôn đời.
6 Thiên thần nói với tôi: “Đây là những lời đáng tin cậy
và chân thật; và Đức Chúa là Thiên Chúa ban Thần Khí
linh hứng cho các ngôn sứ, đã sai thiên thần của Người
đến tỏ cho các tôi tớ Người biết những việc sắp phải
xảy đến.”7 – “Đây, chẳng bao lâu nữa Ta sẽ đến! Phúc
thay kẻ tuân giữ các sấm ngôn trong sách này! ” -8 Tôi

là Gio-an, đã được nghe và thấy những điều đó. Nghe
và thấy xong, tôi phủ phục xuống dưới chân vị thiên
thần đã chỉ cho tôi thấy các điều ấy, mà thờ lạy người.9
Nhưng người nói: “Đừng, đừng! Tôi cũng là một tôi tớ
như ông và như các anh em của ông là các ngôn sứ và
những người tuân giữ các lời trong sách này. Hãy thờ
lạy Thiên Chúa.”
10 Rồi người bảo tôi: “Đừng niêm phong những sấm
ngôn trong sách này, vì thời giờ đã gần đến.11 Kẻ gian
ác cứ làm điều gian ác nữa đi, kẻ ô uế cứ ra ô uế nữa
đi, người công chính cứ hành động công chính nữa đi,
và người thánh thiện cứ sống thánh thiện nữa đi! “12 –
“Đây, chẳng bao lâu nữa Ta sẽ đến, và Ta đem theo
lương bổng để trả cho mỗi người tuỳ theo việc mình
làm.13 Ta là An-pha và Ô-mê-ga, là Đầu và Cuối, là Khởi
Nguyên và Tận Cùng.14 Phúc thay những kẻ giặt sạch
áo mình, để được quyền hưởng dùng cây Sự Sống và
qua cửa mà vào Thành!15 Những quân chó má, làm phù
phép, gian dâm, sát nhân, thờ ngẫu tượng, cùng với
mọi kẻ thích điều gian dối và ăn gian nói dối, hãy xéo
ra ngoài.
KẾT
16 “Ta là Giê-su, Ta đã sai thiên thần của Ta đến với các
ngươi để làm chứng về những điều trên đây, liên quan
đến các Hội Thánh. Chính Ta là Chồi Non và Dòng Dõi
Đa-vít, là Sao Mai sáng ngời.”
17 Thần Khí và Tân Nương nói: “Xin Ngài ngự đến! ” Ai
nghe, hãy nói: “Xin Ngài ngự đến! ” Ai khát, hãy đến; ai
muốn, hãy đến lãnh nước trường sinh mà không phải
trả tiền.
18 Với bất cứ ai nghe những sấm ngôn trong sách này,
tôi xin chứng thực: “Ai mà thêm điều gì vào đó, thì
Thiên Chúa sẽ thêm cho người ấy những tai ương mô tả
trong sách này!19 Ai mà bớt điều gì trong các lời của

sách sấm ngôn này, thì Thiên Chúa sẽ bớt phần người
ấy được hưởng nơi cây Sự Sống và Thành Thánh, là cây
và thành mô tả trong sách này! ”
20 Đấng làm chứng về những điều đó phán rằng: “Phải,
chẳng bao lâu nữa Ta sẽ đến.”
A-men, lạy Chúa Giê-su, xin ngự đến!
21 Chúc mọi người được đầy ân sủng của Chúa Giê-su.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here