Kinh Thánh và Thông Điệp Mạc Khải: ngày Thánh Lễ không còn nữa – giáo hội thuộc về satan, dấu chỉ tận thế

2873
Thanh gia-ĐM Fatima
Thanh gia-ĐM Fatima

THÔNG ĐIỆP CỦA ĐỨC CHÚA GIÊSU VÀ ĐỨC MẸ MARIA
BAN CHO HỘI THÁNH

“Đaniel 12,11-12: 11 Từ thời lễ tế hằng ngày bị bãi và đồ ghê tởm hoang tàn dựng lên: 1290 ngày. 12 Phúc cho kẻ trông đợi và đạt thấu 1335 ngày.”

Trước hết, cần hiểu đúng về việc thánh lễ, giáo hội đã thuộc về satan nghĩa là gì?

Từ 21/06/2017, Chúa Giê-su không còn hiện diện trong “thánh lễ” và đền thờ nữa. Thiên Chúa Cha bãi bỏ thánh lễ không nhận nữa vì các tư tế đã bại trận, do thông đồng với giáo hoàng Phan-xi-cô tôn thờ satan.
Chúa không hiện diện nữa thì không còn là Thánh Lễ Thật, nên “thánh lễ” từ 21/06/2017 không còn là Thánh Lễ Thật.
Ai không vâng lời Chúa dạy mà vẫn đi lễ thì sẽ theo satan xuống hỏa ngục.

Giáo hội do giáo hoàng Phan-xi-cô đứng đầu đã lạc giáo, dâng giáo hội cho satan, nên các thánh lễ từ ngày 21/06/2017 do tư tế bại trận dâng và hiệp ý thông công với giáo hoàng Phan-xi-cô là dâng cho satan. Nhưng không phải tất cả những người trong Giáo Hội đều lạc giáo, vì Hội Thánh của Chúa vẫn còn, là những người không theo sự lạc giáo.

THÁNH CHỈ CỦA CHÚA GIÊSU BAN CHO HỘI THÁNH VIỆT NAM: Từ 21/06/2017 thánh lễ đã thuộc về satan.

Tìm hiểu về giáo hoàng Phan-xi-cô

Hội Thánh đang xảy ra phân chia, thanh lọc: dê ra khỏi chiên, cỏ dại ra khỏi lúa. Chiên và lúa thì Chúa đem về Hội Thánh Thật do Chúa Giê-su đã lập ban đầu.
cỏ dại và dê thì loại ra, là những kẻ theo giáo lý mới ngoại lai, canh tân đổi mới theo ý con người, hiện nay đang thờ con thú.

Giáo hoàng Phan-xi-cô đang đứng đầu thúc đẩy hợp nhất Liên Tôn các tôn giáo, thành một tôn giáo mới duy nhất toàn cầu.

Tức là vẫn đang có Hội Thánh Thật (của Chúa Giê-su) và xen lẫn là hội thánh giả (satan đang kiểm soát) như dụ ngôn cỏ lùng Mt 13,24-43 

Để hiểu được Thánh Ý Chúa, nhất là vào thời cuối này đang xảy ra thanh lọc, không phải là chuyện chốc lát. Mỗi người cần có một quá trình tìm hiểu, nhất là người trước đây đã không dành thời gian cho Chúa cầu nguyện – đọc Kinh Thánh – học giáo lý.
Bởi vậy trước hết chúng ta cần có lòng khiêm nhường, xin Chúa Thánh Thần soi sáng để hiểu Sự Thật, thì Chúa sẽ thương cho hiểu. Nếu không khiêm nhường hạ mình học hỏi, thì sẽ không thể hiểu được gì cả.

Để hiểu hơn hãy đọc Ví dụ cỏ lùng Mt 13, 24-43

24 Ngài lại ra cho họ ví dụ khác mà rằng: “Về Nước Trời thì cũng in như người kia gieo giống tốt trong ruộng mình. 25 Trong khi mọi người đang ngủ, thì kẻ thù người ấy đến gieo cỏ lùng vào giữa lúa rồi đi mất. 26 Khi lúa lên mạ, và đã đòng đòng, thì cỏ lùng cũng tỏ hiện. 27 Tôi tớ của gia chủ đến gặp ông và nói: “Thưa ông, thế ông lại đã không gieo giống tốt trong ruộng sao? Vậy bởi đâu lại có cỏ lùng?” 28 Ông nói với họ: “Tên thù đã làm nên cơ sự đó”. Tôi tớ nói với chủ: “Vậy ông có muốn chúng tôi nhặt ngay đi không?” 29 Ông nói: “Không! Lỡ khi nhặt cỏ lùng, các anh lại nhổ lúa cả rễ một thể. 30 Hãy cứ để chúng mọc lên cả hai cho đến mùa gặt. Vào buổi gặt hái, tôi sẽ bảo thợ gặt: “Các anh hãy nhặt cỏ lùng trước, bó lại thành bó để thiêu đi; còn lúa, các anh hãy thu vào lẫm của tôi“.

Để giúp phân biệt, khi viết: giáo hội, hội thánh, giáo hoàng, thánh lễ… không viết hoa, tức là chỉ giáo hội đã bại trận do sự lãnh đạo của các tư tế đã chọn theo satan. Gồm những người vì sợ mất thế gian mà không dám từ bỏ tiền bạc, danh dự, địa vị, chức quyền,… thời gian dành cho Chúa, để đổi lấy Nước Trời. Đương nhiên, phải trải qua thử thách mới thấy rõ lòng dạ họ, qua mệnh lệnh của Thiên Chúa phán:
Khải Huyền 18,4-5: Dân Thiên Chúa phải lánh đi
4 Rồi tôi nghe một tiếng khác từ trời bảo: “Hỡi dân Ta, hãy ra khỏi thành ấy đi, để khỏi thông đồng với tội lỗi của nó và hứng lấy những tai ương dành cho nó! 

Khi viết hoa đúng: Giáo Hội, Hội Thánh, Giáo Hoàng, Thánh Lễ… thì ý nói đến Hội Thánh Thật, tinh tuyền của Chúa Giê-su đã thiết lập ban đầu. Hội Thánh Thật chỉ có kẻ trung thành tuân giữ Luật Chúa vì kính yêu Chúa, tôn thờ chỉ một Chúa duy nhất. Họ là những người đã sử dụng Máu Châu Báu Chúa Giê-su đã ban để làm cho Đức Tin sinh hoa trái là tình yêu Thiên Chúa và tha nhân.

Từ ngày 21/06/2017, thánh lễ giáo hội cử hành sẽ không có sự hiện diện của Chúa Giê-su, nên Thiên Chúa Cha không còn nhận nữa. Tức là, thánh lễ đã mất đi phần Thánh Thiêng, Thánh Thể trong đó. Vì Thiên Chúa không thể hiện diện nơi thánh lễ dành cho satan, do chính các tư tế bại trận phản bội Thiên Chúa cử hành.

Do satan đã được phép xâm nhập vào dưới sự đồng ý của các tư tế, thông công vâng lời giáo hoàng thờ satan, chối bỏ Thiên Chúa.
Điều này được Thiên Chúa Cha cho phép xảy ra, để ứng nghiệm Kinh Thánh:

Khải Huyền 13,5-10
“5 Và đã ban cho nó được mồm nói lớn và phạm thượng; và đã ban cho nó quyền hành 42 tháng.
6 Và nó đã mở mồm phạm thượng nghịch cùng Thiên Chúa, lộng ngôn đến Danh Người và Nhà Tạm của Người, đến các người ở trên trời.
7 Và đã cho phép nó được giao chiến với các thánh và thắng họ; và đã ban cho nó quyền hành trên mọi dòng họ, dân tộc, tiếng nói và các nước.
8 Và dân cư trên đất hết thảy sẽ thờ lạy nó, bất cứ ai tên không được viết từ tạo thiên lập địa trong Sổ sự sống của Chiên Con đã bị tế sát.
9 Ai có tai thì hãy nghe! 10 Ai phải đi tù, thì đi tù; ai sẽ phải chết gươm đâm, thì sẽ phải chết gươm đâm! Sự chịu đựng và lòng trung tín của các thánh là ở đó!”

Đanien 7,21
“21 Tôi cứ mải nhìn: Thì sừng ấy đã giao chinh với chư thánh và đã thắng được họ. 22 cho tới khi Ðấng cao niên đến, và thắng án được ban về phần chư thánh của Ðấng Tối Cao, và thời đã đến, thời chư thánh được nước làm của mình”
 

Như vậy, Thiên Chúa Cha cho phép xảy ra để ứng nghiệm Kinh Thánh, không phải satan có quyền năng đánh bại được Thiên Chúa mà hiện diện trong Thánh Lễ.
Thiên Chúa tôn trọng quyền tự do của con người: giáo hoàng, tư tế, hàng giáo phẩm, phó tế, tu sĩ, giáo dân… để họ tự do lựa chọn dâng lễ thờ satan loại bỏ Thiên Chúa, hoặc nghe lời Chúa Giê-su và Mẹ Maria đã ban qua thông điệp và qua Kinh Thánh.

Lời Chúa nói với Phê-rô đá tảng: quyền lực tử thần không thắng nổi, có nghĩa gì?

Mát-thêu 16,18:
18 Và Ta, Ta bảo ngươi: “Ngươi là Ðá và trên Ðá ấy, Ta sẽ xây Hội Thánh củaTa, và quyền môn âm phủ sẽ không thắng nổi.

Chúa Giê-su nói về phần Thiêng Liêng của Hội Thánh, chứ không phải phần xác thịt bên ngoài mà con người nhìn thấy là Vatican, giáo hội bề ngoài mà ta nhìn thấy.
Phần xác thịt thì satan mới tấn công được và nó đã chiến thắng Vatican (là phần xác ta nhìn thấy) và những giáo hội thông đồng với Vatican phản bội Chúa như Giu-đa xưa.

Phần Thiêng Liêng của Hội Thánh mà Chúa Giê-su nói đến mới là Hội Thánh Thật, Hội Thánh trung thành với Giáo Lý của Ngài từ ban đầu, Hội Thánh đang thanh lọc để chỉ còn chiên và lúa.

Hội Thánh được Chúa Giê-su bảo vệ mà satan không thắng được là Hội Thánh Thật: gồm chiên và lúa, là những người trung thành với Giáo Lý Thật ban đầu của Chúa sẽ được Ngài bảo vệ, satan không thắng nổi.

Muốn hiểu nhiều hơn, hãy nghe Chúa và Mẹ dạy qua thông điệp GUADALUPE 
Đọc thông điệp Số 25: 08/02/1990 Sứ Điệp Đặc Biệt Về Ngôi Vị Giáo Hoàng

Làm sao nhận biết thánh lễ thuộc về satan đã ứng nghiệm Kinh Thánh trong thời điểm này?

1. Vì Chúa Giê-su và Mẹ Maria đã ban cho Hội Thánh, qua ngôn sứ Loan Anh, do Maisen mới Đức Mẹ tuyển chọn loan báo.

Xem chi tiết về thông điệp tại đây

Ngôn Sứ Maria Nhung đã Vâng Lệnh Đức Mẹ từ Hoa Kỳ trở về Việt Nam. Ngày 18 tháng 8 năm 2017 Ngôn Sứ Maria Nhung đã gửi cho 17 Tòa Giám Mục Việt Nam, Mệnh Lệnh Đức Mẹ dạy rằng:

“KỂ TỪ NGÀY 21 THÁNG 6 NĂM 2017 TẤT CẢ MỌI THÁNH LỄ TRÊN TOÀN THẾ GIỚI ĐÃ THUỘC VỀ SATAN; CÁC CON HÃY XƯNG TỘI THIÊNG LIÊNG VÀ RƯỚC LỄ THIÊNG LIÊNG!”
“SAU NGÀY THÁNH LỄ THUỘC VỀ SATAN NHỮNG AI KHÔNG VÂNG LỜI ĐỨC MẸ; ĐẾN NHÀ THỜ VÀ RƯỚC LỄ THÌ NGƯỜI ẤY ĐÃ THỜ CON THÚ VÀ RƯỚC SATAN SẼ THEO NÓ XUỐNG HỎA NGỤC!”

2. Do HĐGMVN không vâng lời, Thiên Chúa đã giáng phạt qua việc gọi TGM GP Sài Gòn là Phao-lô Bùi Văn Đọc (07/03/2018) về trình diện (qua sự ra đi đột ngột tại Roma). Qua thông điệp Chúa ban ngày 11/03/2018

Hôm nay ngày 11 tháng 03 năm 2018; lúc 03h45.
Cha là Chúa Giêsu Kitô Đấng Đã Chịu Chết Trên Cây Thánh Giá để cứu chuộc các con! Cha đã gọi Tổng Giám Mục Phao Lô “Bùi Văn Đọc” về trình diện Cha! Đó là một dấu chỉ Cảnh Báo cho Hội Thánh Việt Nam; Để hôm nay Cha Truyền Lệnh cho Hội Thánh Việt Nam các con hãy ra khỏi Vatican! Cha mong các con hãy mau mắn thi hành lời Cha đã phán dạy.
GIÊSU VUA TÌNH YÊU BAN TRUYỀN – Ngày 11/03/2018

Ứng nghiệm Khải Huyền 18,4-5:
4 và tôi đã nghe một tiếng từ trời phán:
“Hỡi dân ta, hãy ra khỏi nó ! Kẻo thông đồng với tội của nó, mà chuốc lấy các tai ương phạt nó. 5 vì chưng tội lỗi của nó đã chất cao thấu trời; và Thiên Chúa đã nhớ lại các điều phi nhân bất nghĩa nó đã làm”.

Mệnh lệnh rút ra khỏi Vatican đã ứng nghiệm Kinh Thánh, vì đã được báo trước trong sách Khải Huyền 18,4-5
Như vậy đúng như lời Chúa phán, tất cả mọi việc Ngài làm sẽ đều báo trước qua ngôn sứ và phải ứng nghiệm Lời Kinh Thánh.

Làm sao để hiểu hơn?

Thánh Lễ không còn nữa: Do Thiên Chúa Cha bãi bỏ, không còn nhận nữa, vì các tư tế đã bại trận không còn xứng đáng dâng Thánh Lễ.

Chúa Giê-su không còn hiện diện nơi thánh lễ, vì các tư tế hiệp ý dâng lễ theo ý giáo hoàng Phan-xi-cô rước satan vào Hội Thánh và dâng lễ thờ satan, các tà thần (pachamama – người phụ nữ trần chuồng lăng loàn…, ông không ở phủ Giáo hoàng mà ở nhà trọ Thánh Matta với lý do ông nghe các nhà phân tâm học dạy thế, thay vì ông phải hỏi Thiên Chúa và Đức Mẹ dạy… Hiểu hơn về giáo hoàng Francisco tại đây).

Nơi có các tà thần thì Đức Chúa Giê-su không hiện diện cùng với tà thần ấy, vì thế thánh lễ từ 21/06/2017 đã bị Thiên Chúa Cha bãi bỏ không còn nhận nữa.

Chính Chúa Giê-su và Đức Mẹ Maria đã ban thông điệp cho Hội Đồng Giám Mục Việt Nam qua ngôn sứ Maria Nhung (nô lệ Tình Yêu Hông Nhu công bố) là: hãy rút khỏi Vatican. Nhưng Hội Đồng Giám Mục Việt Nam không vâng lời Thiên Chúa và Mẹ Hội Thánh.

Hôm nay ngày 12 tháng 03 năm 2018 con là Phạm Văn Lực; Cũng là Maria Phêrô Gioan; Nô Lệ Tình Yêu Hồng Nhu. Con xin truyền đạt Thánh Chỉ của Chúa Giêsu Đấng thành lập Hội Thánh Công Giáo ban xuống cho Hội Đồng Giám Mục Việt Nam bằng phương tiện email và phương tiện video như sau:
“Hôm nay ngày 11 tháng 03 năm 2018; lúc 03h45.
Cha là Chúa Giêsu Kitô Đấng Đã Chịu Chết Trên Cây Thánh Giá để cứu chuộc các con! Cha đã gọi Tổng Giám Mục Phao Lô “Bùi Văn Đọc” về trình diện Cha! Đó là một dấu chỉ Cảnh Báo cho Hội Thánh Việt Nam; Để hôm nay Cha Truyền Lệnh cho Hội Thánh Việt Nam các con hãy ra khỏi Vatican! Cha mong các con hãy mau mắn thi hành lời Cha đã phán dạy.”

Xem chi tiết về thông điệp tại đây

Điều đó cho thấy các tư tế đã bại trận trước satan, biết các sai trái lạc giáo của giáo hoàng Phan-xi-cô và bè phái satan trà trộn trong Hội Thánh, mà vẫn vâng phục làm theo giáo hoàng. Không giám làm chứng cho Đức Tin vào Thiên Chúa, không dám lên tiếng phản đối sự lạc giáo của giáo hoàng thì có nghĩa là thông đồng. Như vậy, đức tin của các vị tư tế đã không sinh hoa trái Tình Yêu Thiên Chúa. Hãy nhớ: Đức Tin không sinh hoa trái Tình Yêu Thiên Chúa thì đức tin ấy đã chết.

Mệnh Lệnh của THIÊN CHÚA ban cho HỘI THÁNH, HĐGMVN im lặng làm ngơ không vâng phục thi hành

HĐGMVN không có một phản hồi nào đối với các thông điệp của Chúa Giê-su và Mẹ Maria ban cho Hội Thánh qua Ngôn sứ Maria Loan Anh, Nhung, Maisen Phạm Lực công bố.

HĐGMVN không phản hồi cho giáo dân biết, các thông điệp nhận được đến từ Thiên Chúa hay không. Nếu sai Giáo Lý, Kinh Thánh thì phải chỉ rõ sai chỗ nào như đã từng ra thông cáo đối với các nhóm sai lạc như: “sứ điệp từ trời, sách sự thật, nhà Chúa Cha ở Lâm Đồng…“. (Các nhóm này có sự sai lạc nghiêm trọng về Kinh Thánh, Giáo lý GHCG.)
Đây là hành động cần có đối với một thông điệp sai lạc về Giáo lý và Kinh Thánh.

Nhưng về thông điệp thánh lễ đã thuộc về satan, lệnh cho Hội Thánh Việt Nam rút khỏi Vatican và các thông điệp quan trọng khác do Maisen mới – Nô Lệ Tình Yêu Hồng Nhu công bố thì không nhận được sự phản hồi nào từ giáo quyền Việt Nam.

Điều đó cho thấy, HĐGMVN không thấy các thông điệp từ Ngôn sứ Maria Loan Anh do Maisen mới Phạm Lực công bố sai lạc ở chỗ nào. Đã hơn 3 năm qua (kể từ thời điểm đăng bài này), HĐGMVN vẫn im lặng, và im lặng làm ngơ.

Dựa vào Giáo Lý Công Giáo, và Kinh Thánh, cùng với sự im lặng của HĐGM suốt nhiều năm, sẽ hiểu được rằng:
Các thông điệp từ Ngôn sứ Maria Loan Anh do Maisen mới Phạm Lực công bố và gửi HĐGMVN, đúng với Giáo Lý GHCG, đúng với Đức Tin Công Giáo Tông Truyền, và Kinh Thánh.
Bởi vì nếu sai lạc, thì HĐGMVN đã phải có thông cáo bác bỏ các thông điệp này (như việc phải làm với nhóm sứ điệp từ trời tin sách sự thật, nhóm trừ tà Bảo Lộc… sai lạc giáo lý đức tin).

Đại bội giáo nghiêm trọng

Vấn đề ở đây là, HĐGMVN đã mù loà vì danh vọng, tiền quyền, một số khác thì u mê các sự thế gian lười học hỏi suy ngẫm Kinh Thánh, Thông Điệp nên mất đời sống nội tâm, không còn kết hiệp được với Thiên Chúa và Mẹ Hội Thánh nữa.

Trích THÔNG ĐIỆP NGÀY 06/07/2020:

“…
– Mẹ ơi chỉ có một vị nào đó trên Tòa Tổng Giám Mục loan tin khẩn cấp.., Mẹ cho ngôn sứ ở trên đó…thưa Mẹ!

– Không! (Mẹ nói)
Mẹ không chọn được. Không ai xứng đáng để nhận những lời Từ Trời của Mẹ và Con Chí Ái của Mẹ; họ không xứng để được nhận.
…”

Các ngài mải hoạt động ồn ào vào sự kiện, xây dựng bề nổi hư không. Chú trọng nhiều về tòa nhà lộng lẫy, sự kiện phô trương ầm ĩ, đi đến đâu là có đón rước tiệc tùng, tổ chức ăn uống say mê xác thịt liên tục… để làm gì trong khi linh hồn cả thế gian thì đang trong tình trạng nguy hiểm.

Các ngài không còn lo lắng cho các linh hồn cách sâu thẳm. Các ngài coi nhẹ nhiệm vụ quan trọng nhất của các ngài, là chăn dắt linh hồn của đàn chiên thay vì phần xác thịt.
Vì sự mù loà, u mê nên các ngài không biết sợ Thiên Chúa nữa. Bỏ qua hết các Lời dạy dỗ giáo huấn của Thiên Chúa trong các Thông điệp và Kinh Thánh.

Đây là sự phản bội Hội Thánh Thật của Chúa Giê-su, chống lại Thiên Chúa, xúc phạm Chúa Thánh Thần. Các ngài sợ giáo hoàng hơn sợ Chúa, vâng lời giáo hoàng Phan-xi-cô hơn dù giáo hoàng đã lạc giáo. Hiểu hơn về giáo hoàng Francisco tại đây

Nếu HĐGMVN nghi ngờ hay chưa dám chắc chắn Thông điệp đó là SỰ THẬT, thì HĐGMVN phải tổ chức cùng giáo dân cầu nguyện để nhận ra Thánh Ý của Thiên Chúa.
Các ngài có thể xin Ơn Dấu Chỉ xác nhận các thông điệp đến từ Thiên Chúa, như các Giám Mục khác trên thế giới trong lịch sử đã làm như vậy.

Nhưng không, HĐGMVN đã không làm gì cả ngoài sự im lặng, không lo lắng đến phần rỗi của nhân loại.

Tình trạng Thánh Lễ bị bãi đến bao giờ?

Cho đến khi Đấng Cao Niên đến, tức là Chúa Giê-su đến lần thứ 2, phán xét nhân loại và tách chiên ra khỏi dê, lúa ra khỏi cỏ lùng, mang về Hội Thánh Thật của Người. Tức là đã đến thời tận cùng của tận cùng rồi, khi Thánh Lễ bị bãi, đó là dấu hiệu của ngày tận thế đã đến gần.

Ðaniel 12, 5-13

Lời sấm niêm phong

5 Tôi, Ðaniel, tôi nhìn, thì này: Có 2 người (khác), một người đứng trên bờ sông bên này, và một người đứng trên bờ sông bên kia. 6 Và (một người) nói với người mặc trúc bâu, bên trên nước sông: “Cho đến bao giờ nữa mới là cùng tận cho những điều quái đản ấy?” 7 Và tôi đã nghe thấy người mặc trúc bâu, bên trên nước sông; ngài giơ tay phải và tay trái lên trời mà thề nhân Danh Ðấng hằng sống: “Cho đến một thời, vài thời và một nửa thời. Khi nào uy của dân thánh hết bị chà đạp, thì bấy giờ tất cả các điều ấy cũng sẽ hoàn tất”.

8 Tôi đã nghe mà không hiểu. Tôi mới nói: “Thưa đức ông, chung cuộc các điều ấy sẽ làm sao?” 9 Và ngài nói: “Ði đi! Ðaniel, vì các lời ấy được giữ kín, niêm phong cho đến thời cùng tận. 10 Lắm kẻ sẽ nên thanh luyện, phiếu trắng tinh, thử bằng lửa. Ác nhân sẽ cứ làm ác. Không ác nhân nào sẽ hiểu. Còn kẻ sĩ sẽ hiểu.

11 Từ thời lễ tế hằng ngày bị bãi và đồ ghê tởm hoang tàn dựng lên: 1290 ngày. 12 Phúc cho kẻ trông đợi và đạt thấu 1335 ngày. 13 Phần ngươi, hãy đi cho đến mút cùng. Ngươi sẽ được an nghỉ. Và ngươi sẽ đứng lên lãnh phần ngươi vào lúc cùng tận những ngày thời gian”.

Đức Chúa Giê-su nói không ai biết được ngày tận thế trừ Chúa Cha

Đúng vậy, chỉ Chúa Cha mới biết ngày tận thế, nhưng không có nghĩa là Ngài không tỏ lộ cho Chúa Giê-su và người mà Chúa Con muốn mặc khải cho.
Chúa Cha chính là Đấng có quyền quyết định lịch sử và quyết định ngày tận thế. Khi Chúa Cha chưa quyết định ngày tận thế thì tức là ngày ấy vẫn niêm phong chưa ai biết.
Vào thời tận cùng này đây, Thiên Chúa Cha đã định ngày tận cùng, thì cũng là lúc Ngài tỏ cho Chúa Giê-su, và Chúa Giê-su có quyền mặc khải cho kẻ bé mọn mà Ngài muốn hay không thì chưa ai biết.

Ứng nghiệm “Đaniel 12,9: Và ngài nói: “Ði đi! Ðaniel, vì các lời ấy được giữ kín, niêm phong cho đến thời cùng tận.”
Lời ấy được niêm phong đến ngày cùng tận là thời này, không phải là niêm phong vĩnh viễn không bao giờ tỏ lộ. Và Chúa Cha đã tỏ lộ cho Chúa Giê-su ban cho nhân loại một mốc tính ngày bắt đầu chính là ngày 21/06/2017 (ngày Chúa Cha bãi bỏ Thánh Lễ, mọi thánh lễ trên thế giới sẽ thuộc về satan.)

“Đaniel 12,11 Từ thời lễ tế hằng ngày bị bãi và đồ ghê tởm hoang tàn dựng lên: 1290 ngày. 12 Phúc cho kẻ trông đợi và đạt thấu 1335 ngày.”
Từ ngày Thánh Lễ bị bãi, đồ ghê tởm hoang tàn dựng lên tức satan hiện diện trong thánh lễ của tư tế bại trận.

Đây là điều Thiên Chúa Cha đã cho biết, tức ngày tận thế đã đến gần, phải xảy ra, không còn trì hoãn như trước nữa. Trước đây, nhiều lần Đức Mẹ đã xin với Chúa Cha hoãn lại, để kêu gọi con cái loài người ăn năn thống hối. Nhưng Đức Mẹ càng xin thêm thời gian thì loài người càng chai đá, chế nhạo.

Thời cựu ước, trước Đại Hồng Thủy, họ cũng chế nhạo khi ông Nô-ê báo tin

Thiên Chúa đã cho Nô-ê biết Đại Hồng Thủy để loan báo cho loài người tin mà chuẩn bị, nhưng vì không ai tin ngoài gia đình Nô-ê, nên họ đã chết hết trong tội.
Thời nay cũng vậy, Chúa Cha đã cho biết, nhưng loài người cứng lòng không tin, thì ngay lúc họ không tin, tận thế sẽ ập đến trong lúc họ không tỉnh thức và không kịp chuẩn bị điều cần kíp. Đó là ý nghĩa và bài học của tỉnh thức! Vào lúc người ta không ngờ không tin, thì Con Người sẽ quang lâm.

Lần này, họ sẽ tiếp tục chế nhạo khi đã nhận được mặc khải về ngày tận thế. Họ có nguy cơ sẽ chết không kịp thống hối tội lỗi, sẽ sa Hỏa Ngục đời đời. Dù được cho biết về ngày tận thế đã gần kề, qua Kinh Thánh, Thông điệp mạc khải, ngôn sứ. Nhưng người gian ác phản nghịch vẫn không hiểu, người hiền lành khiêm nhường sẽ hiểu.
Ứng nghiệm:
“Đaniel 12,10 Lắm kẻ sẽ nên thanh luyện, phiếu trắng tinh, thử bằng lửa. Ác nhân sẽ cứ làm ác. Không ác nhân nào sẽ hiểu. Còn kẻ sĩ sẽ hiểu.”

Đanien 7,21
“21 Tôi cứ mải nhìn: Thì sừng ấy đã giao chinh với chư thánh và đã thắng được họ. 22 cho tới khi Ðấng cao niên đến, và thắng án được ban về phần chư thánh của Ðấng Tối Cao, và thời đã đến, thời chư thánh được nước làm của mình”
 

Kh 13,5-10: “5 Và đã ban cho nó được mồm nói lớn và phạm thượng; và đã ban cho nó quyền hành 42 tháng. 6 Và nó đã mở mồm phạm thượng nghịch cùng Thiên Chúa, lộng ngôn đến Danh Người và Nhà Tạm của Người, đến các người ở trên trời. 7 Và đã cho phép nó được giao chiến với các thánh và thắng họ; và đã ban cho nó quyền hành trên mọi dòng họ, dân tộc, tiếng nói và các nước. 8 Và dân cư trên đất hết thảy sẽ thờ lạy nó, bất cứ ai tên không được viết từ tạo thiên lập địa trong Sổ sự sống của Chiên Con đã bị tế sát.

9 Ai có tai thì hãy nghe! 10 Ai phải đi tù, thì đi tù; ai sẽ phải chết gươm đâm, thì sẽ phải chết gươm đâm! Sự chịu đựng và lòng trung tín của các thánh là ở đó!”

Thánh Lễ không còn thì nhận ơn Chúa bằng cách nào tốt nhất?

Vì loài người phản bội Thiên Chúa, nên bị phạt không được nhận ơn sủng cao trọng nhất qua Thánh Lễ nữa, và cũng là dấu hiệu ngày tận thế sắp đến gần ứng nghiệm Kinh Thánh.

Chúa Giê-su và Đức Mẹ Maria dạy qua thông điệp ban cho ngôn sứ Maria Loan Anh, Maisen Phạm Lực công bố: Xem thông điệp tại đây

Con cái của Chúa hãy cầu nguyện tại gia đình, liên lỉ từng giờ với Kinh Mân Côi, Lòng Chúa Thương Xót.

Kết hợp với Xưng Tội Thiêng Liêng và Rước Lễ Thiêng Liêng!

Hãy Xưng Tội từ khi có trí khôn cho tới bây giờ!

Từ mấy chục năm trước đây; Chúa Giêsu đã phán dạy:

“Ta bảo với các con, ôi các con yêu dấu của Ta, hãy làm việc Sùng Kính Này Với Tình Yêu Và Niềm Hạnh Phúc. Không bao giờ để một ngày trôi qua đi mà không chịu Mình Thánh Chúa Giêsu. Hãy uống Máu Cực Châu Báu Chúa Giêsu để được tràn đầy quyền năng. Sẽ tới lúc không còn việc sùng kính trên trái đất. Sẽ không có ai để cử hành Lễ Misa có giá trị như Thánh Lễ các con đang tham dự trong lúc này. Cả thế giới sẽ hết lòng than khóc với Đấng Toàn Năng trên cao, và chỉ thấy cơn thịnh nộ lớn lao của Chúa đáp lại.”

“Hỡi các con thân yêu, hãy tham dự Thánh Lễ bây giờ. Thời giờ sắp đến khi loài người muốn đi tìm Thánh Lễ xứng đáng như Thánh Lễ bây giờ thì họ sẽ không tìm thấy được nữa.”

Hãy luôn luôn cầu nguyện hàng giờ và xưng tội ngay khi có mắc tội và đừng phạm tội nữa.

Đọc Kinh Thánh Khải Huyền của Thánh Gioan

Bản dịch SÁCH KHẢI HUYỀN – Lm. Nguyễn Thế Thuấn (nên dùng vì là bản cũ dịch sát nghĩa chân thực)

Bản dịch KINH THÁNH – SÁCH KHẢI HUYỀN – Nhóm phiên dịch CGKPV (có nhiều phần đã sửa theo ý riêng, chỉ nên dùng đối chiếu tham khảo điều cần thiết)

Lời cảnh báo về đức tin thời tận thế trong Kinh Thánh Luca

Lc 18, 1-8:
6 Và Chúa nói: “Các ngươi nghe thẩm phán bất lương nói gì đó? 7 Còn Thiên Chúa lại không xử cho những kẻ Người chọn cứ kêu cứu với Người đêm ngày sao?. Với họ, Người lạ lần lữa mãi sao? Ta bảo các ngươi: Người sẽ mau kíp xử việc họ!”
8 “Tuy vậy Con Người đến sẽ còn gặp được lòng tin trên đất nữa không?”

Chúa Giê-su đã cho biết, khi Ngài trở lại phán xét nhân loại, liệu có còn thấy Đức Tin đã sinh HOA TRÁI TÌNH YÊU từ Máu Châu Báu Ngài đã đổ ra trong lần đến thứ nhất hay không? Tức là còn rất ít, rất ít.

Đó là dấu chỉ cho người muốn hiểu. Ai có tai thì nghe là vậy đó.
Hãy mau chóng nghe để hiểu vì thời gian tận thế đã rất gần rồi, đừng chậm trễ kẻo rơi HỎA NGỤC đời đời. Xem để biết HỎA NGỤC là gì?

Trích các đoạn Kinh Thánh ứng nghiệm liên quan

Khải Huyền Của Yoan | Kinh Thánh Tân Ước (Bản dịch của LM Nguyễn Thế Thuấn)

Chương 13

Con Mãng Xà ban quyền cho Con Thú

1 Bấy giờ tôi thấy một Con Thú từ dưới biển đi lên; nó có mười sừng và bảy đầu; trên mười sừng đều có vương miện, và trên các đầu có danh hiệu xúc phạm đến Thiên Chúa.2 Con Thú tôi trông thấy thì giống như con báo, chân nó như chân gấu, mõm như mõm sư tử. Con Mãng Xà ban cho nó quyền năng và ngai báu của mình cũng như một quyền hành lớn lao.3 Một trong các đầu của nó dường như đã bị giết chết, nhưng vết tử thương của nó đã được chữa lành. Bấy giờ toàn thể cõi đất thán phục đi theo Con Thú.4 Họ thờ lạy Con Mãng
Xà vì nó đã ban quyền hành cho Con Thú, và họ cũng thờ lạy Con Thú mà rằng: “Ai sánh được với Con Thú và ai có thể giao chiến với Con Thú? “5 Nó đã được ban cho một cái mồm ăn nói huênh hoang và phạm thượng, và được ban cho quyền hành động trong vòng bốn mươi hai tháng.6 Nó mở miệng nói phạm đến Thiên Chúa, đến danh Người, đến lều thánh của Người, và những đấng ở trên trời.7 Nó được phép giao chiến với dân thánh và thắng họ, và nó được ban quyền trên mọi chi tộc, mọi nước, mọi ngôn ngữ và mọi dân.8 Mọi người sống trên mặt đất sẽ thờ lạy nó; đó là những người từ thuở tạo thiên lập địa không được ghi tên trong Sổ Trường Sinh của Con Chiên đã bị giết.9 Ai có tai thì hãy nghe.10 Ai phải đi đày thì đi đày, ai phải chết vì gươm thì sẽ chết vì gươm. Đây là lúc dân thánh cần phải có lòng kiên nhẫn và đức tin.

Ngôn sứ giả phục vụ Con Thú

11 Tôi thấy một Con Thú khác từ đất đi lên. Nó có hai sừng giống như sừng chiên, và nói năng như một Con Mãng Xà.12 Nó thi hành tất cả quyền bính của Con Thú thứ nhất, trước mặt Con Thú ấy, và làm cho đất, cũng như những người sống trên mặt đất, thờ lạy Con Thú thứ nhất, mà vết tử thương đã được chữa lành.13 Nó làm những dấu lạ lớn lao, khiến cho ngay cả lửa từ trời cũng rơi xuống đất trước mặt người ta.14 Nhờ các dấu lạ mà nó được quyền làm trước mặt Con Thú, nó mê hoặc những người sống trên mặt đất, bảo họ tạc tượng thờ Con Thú mang vết thương gươm đâm mà nay đã hồi sinh.15 Nó được quyền thổi thần khí vào tượng Con Thú, khiến tượng Con Thú cũng nói được và ra lệnh giết
những ai không thờ lạy mình.16 Nó bắt mọi người, không phân biệt lớn nhỏ, giàu nghèo, tự do hay nô lệ, phải thích dấu trên tay hữu hoặc trên trán.17 Không ai có thể mua bán, nếu không mang dấu thích đó, tức là tên Con Thú hoặc con số tương đương với tên nó.
18 Đây là lúc cần phải có sự khôn ngoan. Ai có trí thông minh hãy tính ra số của tên Con Thú, vì đó là số của tên một người, và số của tên người ấy là sáu trăm sáu mươi sáu.

Chương 18

Thiên thần loan báo Babylon sụp đổ

1 Sau đó, tôi đã thấy một Thiên thần khác từ trời xuống, rất mực uy linh, đất rực sáng bởi vinh quang Ngài; 2 mạnh tiếng Ngài đã kêu lên rằng: “Nó sụp đổ rồi, nó sụp đổ rồi, Babylon vĩ đại! Nó đã nên sào huyệt ma quái, chốn nương náu của mọi tà thần ô uế, chốn nương náu của ô cầm ố điểu. 3 Vì rượu thịnh nộ, rượu dâm bôn của nó, muôn dân đều đã uống, và các vua chúa trên đất đã thông dâm với nó. Các tay buôn cõi đất đã làm giàu nhờ thói xa hoa bốc trời của nó”.

Dân của Thiên Chúa phải lo tránh xa

4 Và tôi đã nghe một tiếng từ trời phán: “Hỡi dân Ta, hãy ra khỏi nó! Kẻo thông đồng với tội của nó, mà chuốc lấy các tai ương phạt nó. 5 Vì chưng tội lỗi của nó đã chất cao thấu trời; và Thiên Chúa đã nhớ lại các điều phi nhân bất nghĩa nó đã làm. 6 Nó đã xử làm sao, hãy đãi nó lại như vậy! Tùy ác quả nó làm, mà đong lại lường đôi; đối lại chén nó pha, thì pha lại lưỡng bội! 7 Nó đã vinh sang, hào nhoáng bao nhiêu, hãy giáng cực hình và tang tóc cho nó bấy nhiêu! Vì nó từng tự nhủ trong lòng: Ta chễm chệ ngôi Nữ hoàng, có bao giờ ta lại là góa bụa, và tang tóc, ta sẽ không hề biết đến. 8 Vì lẽ đó, nội một ngày, sẽ ùa đến các tai ương phạt nó: ôn dịch, tang tóc, đói kém, và nó sẽ bị hỏa thiêu tận tuyệt. Vì Người là Chúa oai hùng, Thiên Chúa đoán phạt nó!”

Văn tế Babylon

9 Và chúng sẽ đẫm lệ khóc than nó, các vua chúa trên đất đã cùng nó hoang dâm và xa hoa hưởng lạc, khi thấy khói lửa thiêu nó bốc lên. 10 Ðứng mãi đằng xa, vì kinh hãi cực hình nó phải chịu, chúng cất tiếng: “Khốn thay! Khốn thay! Kinh thành vĩ đại, Babylon, kinh thành hùng tráng! Vì nội một giờ, án phát ngươi đã đến!” 11 Các tay buôn trên đất khóc lóc để tang nó, vì những kiện hàng của họ không còn ai mua nữa, 12 kiện hàng: vàng bạc, ngọc báu, trân châu; trúc bâu, len cánh kiến, tơ lụa, gấm điều; đủ thứ hương trầm, mọi thứ đồ ngà, gỗ quí, đồ đồng, đồ sắt và cẩm thạch; 13 quế nhục, sa nhân, hồi hương, mộc dược, nhũ hương; rượu, dầu, bột tinh, lúa miến; súc vật, chiên cừu, ngựa xe, nô lệ, sinh linh… — 14 Những của thời trân hồn ngươi ưa thích đã biết xa ngươi; mọi thứ xa hoa hào nhoáng đã tận tuyệt cho ngươi; hết cả rồi, không ai còn tìm ra nữa! — 15 Các tay buôn hàng hóa ấy, những kẻ đã từng nhờ nó làm giàu, sẽ đứng mãi đằng xa, vì kinh hãi cực hình nó phải chịu, mà khóc lóc để tang, 16 rằng: “Khốn thay! Khốn thay! Kinh thành vĩ đại, ngươi đã từng mặc trúc bâu, len cánh kiến, gầm điều, dát những vàng, ngọc, trân châu; 17 vì nội một giờ, từng ấy của cải đã tan hoang!”

Chương 12 => Ðaniel | Kinh Thánh Cựu Ước (Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.)

Lời sấm niêm phong

5 Tôi, Ðaniel, tôi nhìn, thì này: Có 2 người (khác), một người đứng trên bờ sông bên này, và một người đứng trên bờ sông bên kia. 6 Và (một người) nói với người mặc trúc bâu, bên trên nước sông: “Cho đến bao giờ nữa mới là cùng tận cho những điều quái đản ấy?” 7 Và tôi đã nghe thấy người mặc trúc bâu, bên trên nước sông; ngài giơ tay phải và tay trái lên trời mà thề nhân Danh Ðấng hằng sống: “Cho đến một thời, vài thời và một nửa thời. Khi nào uy của dân thánh hết bị chà đạp, thì bấy giờ tất cả các điều ấy cũng sẽ hoàn tất”.

8 Tôi đã nghe mà không hiểu. Tôi mới nói: “Thưa đức ông, chung cuộc các điều ấy sẽ làm sao?” 9 Và ngài nói: “Ði đi! Ðaniel, vì các lời ấy được giữ kín, niêm phong cho đến thời cùng tận. 10 Lắm kẻ sẽ nên thanh luyện, phiếu trắng tinh, thử bằng lửa. Ác nhân sẽ cứ làm ác. Không ác nhân nào sẽ hiểu. Còn kẻ sĩ sẽ hiểu.

11 Từ thời lễ tế hằng ngày bị bãi và đồ ghê tởm hoang tàn dựng lên: 1290 ngày. 12 Phúc cho kẻ trông đợi và đạt thấu 1335 ngày. 13 Phần ngươi, hãy đi cho đến mút cùng. Ngươi sẽ được an nghỉ. Và ngươi sẽ đứng lên lãnh phần ngươi vào lúc cùng tận những ngày thời gian”.

(11)*: 21-06-2017

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here