Home Thư Gửi Hội Đồng Giám Mục Việt Nam

Thư Gửi Hội Đồng Giám Mục Việt Nam

Maisen Hồng Nhu nô lệ Tình Yêu Gioan Phê-rô Phạm Văn Lực đã gửi các thông điệp của CHÚA GIÊ-SU VÀ MẸ MARIA cho Hội Đồng Giám Mục Việt Nam.

Hội Đồng Giám Mục Việt Nam sau khi nhận các thông điệp chưa có sự phản hồi nào, vẫn im lặng, không chính thức gặp gỡ ngôn sứ để đối thoại xác thực, cũng không tổ chức cùng giáo dân hiệp ý cầu nguyện xin Thiên Chúa ban cho dấu chỉ sự thật.

HĐGMVN cũng chưa đưa ra một thông báo nào bác bỏ các thông điệp do Maisen mới Phạm Lực công bố. Điều mà HĐGMVN đã làm như đối với các nhóm tin sách sự thật, sứ điệp từ trời, nhóm trừ quỷ Bảo Lộc. Cho thấy, HĐGMVN chưa thấy điều gì trái ngược Đức Tin, Giáo Lý Công Giáo Tông Truyền trong các thông điệp.

Thời gian tận cùng đến rất gần, dấu hiệu Thánh Lễ Bị Bãi (từ ngày 21/06/2017) vì Thiên Chúa Cha không còn nhận nữa,  đã ứng nghiệm LỜI KINH THÁNH Đaniel 7,21; Kh 13,5-10; Kh 18,4-5.

Từ mốc ngày 21/06/2017, satan được ban quyền trong vòng 42 tháng, và lộ diện công khai trong vòng 45 ngày, trước khi Thiên Chúa giáng phạt.

Đn 7,21: “21 Tôi cứ mải nhìn: Thì sừng ấy đã giao chinh với chư thánh và đã thắng được họ. 22 cho tới khi Ðấng cao niên đến, và thắng án được ban về phần chư thánh của Ðấng Tối Cao, và thời đã đến, thời chư thánh được nước làm của mình” 

Kh 13,5-10: “5 Và đã ban cho nó được mồm nói lớn và phạm thượng; và đã ban cho nó quyền hành 42 tháng. 6 Và nó đã mở mồm phạm thượng nghịch cùng Thiên Chúa, lộng ngôn đến Danh Người và Nhà Tạm của Người, đến các người ở trên trời. 7 Và đã cho phép nó được giao chiến với các thánh và thắng họ; và đã ban cho nó quyền hành trên mọi dòng họ, dân tộc, tiếng nói và các nước. 8 Và dân cư trên đất hết thảy sẽ thờ lạy nó, bất cứ ai tên không được viết từ tạo thiên lập địa trong Sổ sự sống của Chiên Con đã bị tế sát.

9 Ai có tai thì hãy nghe! 10 Ai phải đi tù, thì đi tù; ai sẽ phải chết gươm đâm, thì sẽ phải chết gươm đâm! Sự chịu đựng và lòng trung tín của các thánh là ở đó!”

Khi lời Kinh Thánh đã ứng nghiệm thì Thiên Chúa Đã Ban Cho Đức Mẹ Là Mẹ Hội Thánh Công Bố Mệnh Lệnh:

“KỂ TỪ NGÀY 21 THÁNG 6 NĂM 2017 TẤT CẢ MỌI THÁNH LỄ TRÊN TOÀN THẾ GIỚI NÀY ĐÃ THUỘC VỀ SATAN; CÁC CON HÃY XƯNG TỘI THIÊNG LIÊNG VÀ RƯỚC LỄ THIÊNG LIÊNG”

VÀ SAU ĐÓ NGÀY 12 THÁNG 03 NĂM 2018 CHÚA GIÊSU ĐÃ BAN THÁNH CHỈ CHO HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM LÀ: HÃY RÚT RA KHỎI VATICAN. 

 Để Ứng Nghiệm Lời Chúa Đã Dạy Trong: Sách Khải Huyền 18,4-5:     “Dân của Thiên Chúa phải lo tránh xa 4 Và tôi đã nghe một tiếng từ trời phán: “Hỡi dân Ta, hãy ra khỏi nó! Kẻo thông đồng với tội của nó, mà chuốc lấy các tai ương phạt nó. 5 Vì chưng tội lỗi của nó đã chất cao thấu trời; và Thiên Chúa đã nhớ lại các điều phi nhân bất nghĩa nó đã làm.”